اصول اخلاقی انتشار مقاله

1- مقاله ارسالی نباید قبلاً منتشر شده باشد.

2- مقاله ارسالی نباید دریک زمان به دو یا چند مجله ارسال شده باشد.

3- پس از ارسال مقاله با توجه به هزینه های داوری و آماده سازی برای چاپ، نویسنده یا نویسندگان حق منع انتشار مقاله را ندارند، مگر اینکه هیات تحریریه بنا به مصالح قانونی تصمیم به عدم انتشار بگیرند.

4- مقالات ارسالی با توجه به زمان ارسال، کیفیت مقاله وتصمیمات هیات تحریریه به نوبت منتشر می شوند.

5- حق ویرایش و اصلاح مقالات با هیات تحریریه مجله است و نویسنده یا نویسندگان می باید اصلاحات موردنظر را اعمال نمایند وگرنه هیات تحریریه می تواند مقاله را از چرخه انتشار خارج سازد.

صرف ارسال مقاله برای نویسنده یا نویسندگان ایجاد حقی نمی کند و روال انتشار مقالات برای همه مقالات ارسالی به نحو یکسان اعمال می شود.