نمایه کلیدواژه ها

آ

  • آیات الأقسام واکاوی ساختار آیات الأقسام در قرآن کریم و چالش های فراروی ترجمه آن (نمونه موردی: سوره بلد در ترجمه آیتی، فولادوند، الهی قمشه ای، تفسیر المیزان، تفسیر مجمع البیان، تفسیر نمونه و تفسیر نور) [دوره 12، شماره 45، 1396، صفحه 31-62]
  • آیتی نقد مقابله ای ترجمه های قرآن کریم«پنج مترجم فرهیخته: آیتی، حداد عادل، خرمشاهی، فولادوند و مکارم شیرازی + نویسنده» [دوره 12، شماره 45، 1396، صفحه 9-29]
  • آثار تالیفی انتخاب عناوین تازی و تالیف کتب عربی و فارسی در ایران [دوره 5، شماره 21، 1389، صفحه 75-87]
  • آیدا سیمای آیدا در شعر شاملو [دوره 8، شماره 31، 1392، صفحه 1-13]
  • آراء الفلاسفة آراءالفلاسفه‌ی منسوب به آمونیوس [دوره 4، شماره 15، 1388، صفحه 163-186]
  • آرایه های ادبی بررسی وجوه زیبایی شناسی نوشتار زویا پیرزاد در سه مجموعه داستان [دوره 7، شماره 29، 1391، صفحه 82-109]
  • آرایه های ادبی نقد و بررسی جنبه های ادبی اشعار میرزاده عشقی [دوره 9، شماره 35، 1393، صفحه 9-34]
  • آرمانشهر کهن الگوی شهر پردیسی و انواع و نمودهای آن در فرهنگ ایرانی و ادبیات کهن فارسی [دوره 4، شماره 17، 1388، صفحه 128-145]
  • آرمان شهر بررسی آرمان شهر (مدینۀ فاضله) در اشعار قیصر امین‌ پور براساس آراء فارابی [دوره 13، شماره 48، 1397، صفحه 83-99]
  • آزادی بیان سانسور و اقسام و روش های آن [دوره 6، 24-25، 1390، صفحه 163-184]
  • آسیب شناسی ترجمه بررسی و نقد ترجمه های معاصر از آیات ششم و هفتم سوره طارق [دوره 12، شماره 46، 1396، صفحه 123-151]
  • آسیب‌شناسی کیفی آسیب‌شناسی پژوهش‌های فردوسی‌شناسی (از سال 1357 تا سال 1387) [دوره 11، شماره 42، 1395، صفحه 91-107]
  • آسیب‌شناسی کمی آسیب‌شناسی پژوهش‌های فردوسی‌شناسی (از سال 1357 تا سال 1387) [دوره 11، شماره 42، 1395، صفحه 91-107]
  • آل احمد تحلیل پراگماتیستی «مدیر مدرسه»ی جلال آل احمد [دوره 7، شماره 28، 1391، صفحه 149-169]
  • آلمان بررسی «داستان در داستان» در ادبیات ایران و آلمان (با تمرکز بر ریشه‌های شرقی آن) [دوره 9، شماره 37، 1393، صفحه 147-174]
  • آموزش آموزش زبان فرانسه به کودکان ایرانی با رویکرد ارتباطی [دوره 8، شماره 32، 1392، صفحه 90-119]
  • آموزه های دینی مظاهر تأمل از نقطه نظر آموزه های دینی در قصیده طلاسم إیلیا أبو ماضی [دوره 11، شماره 44، 1395، صفحه 109-135]
  • آموزه های قرآنی و دینی بررسی و تحلیل مضامین اخلاقی «تواضع و تکبّر» دردیوان صائب تبریزی [دوره 9، شماره 37، 1393، صفحه 9-40]
  • آمونیوس آراءالفلاسفه‌ی منسوب به آمونیوس [دوره 4، شماره 15، 1388، صفحه 163-186]
  • آهنگ بررسی اندیشه و ذهن در موسیقی شعر با توجه به غزلیات شمس [دوره 4، شماره 15، 1388، صفحه 1-33]
  • آواز جامی و موسیقی [دوره 9، شماره 37، 1393، صفحه 41-67]
  • آواشناسی آموزش زبان فرانسه به کودکان ایرانی با رویکرد ارتباطی [دوره 8، شماره 32، 1392، صفحه 90-119]

ا

  • ابر انسان معناو مفهوم آموزه ی آرمان گونه ی ابرمرد در اندیشه ی نیچه وشاملو [دوره 8، شماره 33، 1392، صفحه 63-90]
  • ابر مرد معناو مفهوم آموزه ی آرمان گونه ی ابرمرد در اندیشه ی نیچه وشاملو [دوره 8، شماره 33، 1392، صفحه 63-90]
  • ابن أبى الحدید بررسی فضایل امام علی (ع) در قصاید "علویات سبع" ابن أبی الحدید با استناد به روایات [دوره 5، شماره 20، 1389، صفحه 172-192]
  • ابن خالویه نقد و تحلیل آراء زبان شناختی ابن خالویه در باره وقف در قرائت [دوره 13، شماره 48، 1397، صفحه 59-82]
  • ابن شهرآشوب مازندرانی تبیین رویکرد ادبی ابن شهرآشوب مازندرانی و بررسی سروده های وی [دوره 8، شماره 33، 1392، صفحه 91-104]
  • ابن معتز ابن معتز، وصافی چیره دست در وصف مظاهر طبیعت [دوره 4، شماره 15، 1388، صفحه 141-162]
  • ابوالعبّاس قصّاب آملی معرفی و شرح سخنان، حالات و اندیشه های شیخ ابو العبّاس قصّاب آملی [دوره 5، شماره 18، 1389، صفحه 1-23]
  • ابوسعید ابو الخیر4 بررسی کتاب اسراالتوحید از دیدگاه کنش اجتماعی [دوره 8، شماره 32، 1392، صفحه 12-37]
  • ابومسلم نامه بررسی نقد و عناصر عمده عامیانه در ابومسلم نامه (داستان بلند عامیانه دوره صفویه) [دوره 8، شماره 32، 1392، صفحه 1-11]
  • ابو نواس روش و جایگاه ادبی حمزه اصفهانی در روایت و شرح دیوان ابو نواس [دوره 7، شماره 29، 1391، صفحه 128-155]
  • ایثار شخصیت پردازی زنان در سه رمان جنگ ایران [دوره 6، 24-25، 1390، صفحه 1-16]
  • اجتماع بازتاب اندیشه‌های فردوسی در دعاهای شاهنامه [دوره 5، شماره 21، 1389، صفحه 30-53]
  • احمد شاملو تحلیل کاربرد شناختی طنز در شعر احمد شاملو [دوره 8، شماره 33، 1392، صفحه 37-62]
  • احمد شاملو بررسی تطبیقی مولفه‌های رمانتیسم در سروده‌های «احمد شاملو» و «نزار قبانی» [دوره 11، شماره 44، 1395، صفحه 137-158]
  • احمد شوقی ’محمد تقی بهار’ خاور دوستی’ مصر’ ایران خاور دوستی و توجه به شرق در شعر احمد شوقی و محمد تقی بهار [دوره 8، شماره 33، 1392، صفحه 137-157]
  • اخف و اسهل اعتباریات قبل از اجتماع از نظر علامه طباطبایی [دوره 5، شماره 19، 1389، صفحه 77-103]
  • اخلاق بررسی تطبیقی موضوعات تعلیمی در حکایت‌های گلستان سعدی و فابل‌‌های لسینگ [دوره 6، شماره 23، 1390، صفحه 88-103]
  • اخلاق بازتاب اندیشه‌های فردوسی در دعاهای شاهنامه [دوره 5، شماره 21، 1389، صفحه 30-53]
  • اخلاق بررسی و تحلیل مضامین اخلاقی «تواضع و تکبّر» دردیوان صائب تبریزی [دوره 9، شماره 37، 1393، صفحه 9-40]
  • اخوان بررسی تطبیقی الگوی ساخت اسم و صفت مرکب در اشعار سپهری و اخوان‌ثالث [دوره 7، شماره 26، 1391، صفحه 51-79]
  • اخوان واقع گرایی در شعر نو [دوره 9، شماره 36، 1393، صفحه 95-122]
  • ادیان تأثیر ادیان و فرهنگ ها بر اندیشه و افکار میخائیل نعیمه [دوره 7، شماره 28، 1391، صفحه 45-66]
  • ادب معلم و متعلم [دوره 5، شماره 19، 1389، صفحه 120-124]
  • ادبیات ایرانیان پیشگامان نهضت فرهنگی_ادبی (سده های 2و3ق) [دوره 8، شماره 30، 1392، صفحه 73-92]
  • ادبیات تحلیل انتقادی نظریّة هنر و ادبیّات در منظومة فکری ـ فلسفی افلاطون [دوره 11، شماره 43، 1395، صفحه 31-52]
  • ادبیات مطالعه نمونه های جاندار انگاری در اسطوره ها و ادبیات ایران [دوره 11، شماره 43، 1395، صفحه 95-109]
  • ادبیات بررسی برخی داستانهای کوتاه گلشیری با توجه به جریانهای فکری معاصر [دوره 11، شماره 44، 1395، صفحه 41-80]
  • ادبیات ایران انتخاب عناوین تازی و تالیف کتب عربی و فارسی در ایران [دوره 5، شماره 21، 1389، صفحه 75-87]
  • ادبیات آرمانشهری کهن الگوی شهر پردیسی و انواع و نمودهای آن در فرهنگ ایرانی و ادبیات کهن فارسی [دوره 4، شماره 17، 1388، صفحه 128-145]
  • ادبیات پایداری تحلیل جایگاه شخصیت زنان در ادبیات پایداری با تکیه بر رمان «دخیل عشق» [دوره 9، شماره 36، 1393، صفحه 33-66]
  • ادبیات تازی وپارسی زیباشناختی واژگان قرآنی در پرتو ادبیات تازی وپارسی با موضوع آرایه تشخیص personification [دوره 14، شماره 49، 1398، صفحه 101-122]
  • ادبیات تطبیقی بررسی تطبیقی مولفه‌های رمانتیسم در سروده‌های «احمد شاملو» و «نزار قبانی» [دوره 11، شماره 44، 1395، صفحه 137-158]
  • ادبیات جاده ای تأملی در ویژگی های ادبی و زبانی ماشین نوشته ها [دوره 13، شماره 48، 1397، صفحه 9-32]
  • ادبیّات داستانی شخصیّت و شخصیّت پردازی در رمان «ملکوت» [دوره 8، شماره 31، 1392، صفحه 102-119]
  • ادبیّات دینی و پایداری بررسی ویژگی های سبکی و تحلیل محتوایی شعر سپیده کاشانی (1313-1371) [دوره 6، شماره 22، 1390، صفحه 36-57]
  • ادبیات شرقی بررسی «داستان در داستان» در ادبیات ایران و آلمان (با تمرکز بر ریشه‌های شرقی آن) [دوره 9، شماره 37، 1393، صفحه 147-174]
  • ادبیات عربی تبیین رویکرد ادبی ابن شهرآشوب مازندرانی و بررسی سروده های وی [دوره 8، شماره 33، 1392، صفحه 91-104]
  • ادبیات عرب. ادبیات غرب. انواع ادبی. تبادل فرهنگی نمودهای دادوستد فرهنگی بین ادبیات عرب و ادبیات غرب [دوره 10، شماره 39، 1394، صفحه 39-60]
  • ادبیات عرفانی جستاری در ادبیات عرفانی محقق اردبیلی با نگاهی به کتاب ریاض العارفین [دوره 6، 24-25، 1390، صفحه 119-129]
  • ادبیات فارسی بیان چند نکته اجتماعی، اخلاقی در برخی از متون ادب فارسی (با تأکید بر مفهوم شهروندی) [دوره 6، 24-25، 1390، صفحه 17-35]
  • ادبیات فولکوریک تأملی در ویژگی های ادبی و زبانی ماشین نوشته ها [دوره 13، شماره 48، 1397، صفحه 9-32]
  • ادبیات ماشینی تأملی در ویژگی های ادبی و زبانی ماشین نوشته ها [دوره 13، شماره 48، 1397، صفحه 9-32]
  • ادبیات مقابله ای تأثر قاآنی از حافظ [دوره 7، شماره 26، 1391، صفحه 128-149]
  • ادبیات مقاومت مضامین و ساختار های شعر مقاومت در ادب راشد حسین [دوره 6، 24-25، 1390، صفحه 36-52]
  • ادبیات منظوم عربی مدیحه سرایی اصفهانیان عربی سرای در عصر عباسی [دوره 6، شماره 22، 1390، صفحه 121-139]
  • ادبیات منظوم عربی وصف طبیعت در اشعار اصفهانیان عربی سرای سده چهارم تا ششم هجری [دوره 5، شماره 18، 1389، صفحه 106-120]
  • ادراک نقد مضمونی "هشت کتاب" در دایره ی خلأ درونی روح، نقطه ی عروج سهراب سپهری: از پدیدار شناسی تا عرفان [دوره 9، شماره 36، 1393، صفحه 147-164]
  • ادراکات اعتباری اعتباریات قبل از اجتماع از نظر علامه طباطبایی [دوره 5، شماره 19، 1389، صفحه 77-103]
  • اراده نسبت «قدرت، اراده و ارزش» در اندیشه نیچه و شاملو [دوره 12، شماره 46، 1396، صفحه 9-31]
  • ایران تحلیل شخصیت رستم در نبرد با سهراب [دوره 7، شماره 27، 1391، صفحه 1-17]
  • ایران گوته و مشرق زمین [دوره 5، شماره 21، 1389، صفحه 41-51]
  • ایران بررسی «داستان در داستان» در ادبیات ایران و آلمان (با تمرکز بر ریشه‌های شرقی آن) [دوره 9، شماره 37، 1393، صفحه 147-174]
  • ایران بررسی انتقادی کاستی ها و معایب روش و محتوا در متون تاریخی [دوره 12، شماره 46، 1396، صفحه 33-68]
  • ارزیابی نقد و ارزیابی تطبیقی برخی از ترجمه های معاصر فارسی قرآن کریم از مصدرهای میمی سوره بقره [دوره 14، شماره 49، 1398، صفحه 9-26]
  • ارزش نسبت «قدرت، اراده و ارزش» در اندیشه نیچه و شاملو [دوره 12، شماره 46، 1396، صفحه 9-31]
  • ارسال‌المثل تحلیل کاربردی ارسال‌المثل در شعر صائب تبریزی [دوره 10، شماره 38، 1394، صفحه 129-151]
  • ازهار گلشن بررسی تطبیقی ازهار گلشن با گلشن راز شیخ محمود شبستری [دوره 6، شماره 23، 1390، صفحه 23-45]
  • ازوپ لقمان و ازوپ در ادبیات و تاریخ [دوره 7، شماره 26، 1391، صفحه 175-191]
  • اساطیر شاهنامه معاصرسازی اسطورۀ آرش، مبتنی بر فیزیک مدرن [دوره 7، شماره 26، 1391، صفحه 34-50]
  • استبداد تاریخی نگاهی به برخی علل و عوامل قانون گریزی در دوره مشروطه [دوره 5، شماره 20، 1389، صفحه 192-222]
  • استخدام و اجتماع اعتباریات قبل از اجتماع از نظر علامه طباطبایی [دوره 5، شماره 19، 1389، صفحه 77-103]
  • استرس مدیریت استرس [دوره 5، شماره 18، 1389، صفحه 133-143]
  • استعاره استعاره های قرآنی از منظر تفسیر و تأویل [دوره 7، شماره 28، 1391، صفحه 125-148]
  • استعاره رنگ و حسّ آمیزی در شعر معاصر [دوره 4، شماره 14، 1388، صفحه 76-98]
  • استعاره‌های مفهومی مطالعه‌ی شناختی افعال استعاری در قرآن کریم [دوره 14، شماره 49، 1398، صفحه 123-144]
  • اسرار التوحید بررسی کتاب اسراالتوحید از دیدگاه کنش اجتماعی [دوره 8، شماره 32، 1392، صفحه 12-37]
  • اسطوره نقدی بر خوانشهای تاریخ گرایان و اسطوره گرایان از محور طولی روایات شاهنامه و طرح الگویی جدید، بر اساس روش توصیفی [دوره 5، شماره 19، 1389، صفحه 124-141]
  • اسطوره رویای اسطوره ها در شاهنامه [دوره 5، شماره 18، 1389، صفحه 81-105]
  • اسطوره کهن الگوی شهر پردیسی و انواع و نمودهای آن در فرهنگ ایرانی و ادبیات کهن فارسی [دوره 4، شماره 17، 1388، صفحه 128-145]
  • اسطوره «بررسی چگونگی به‌کارگیری آرایه تلمیح در شعر خاقانی و معرفی نوآوری او در این حوزه» [دوره 9، شماره 35، 1393، صفحه 127-146]
  • اسطوره نقد و بررسی میتوپیا(اسطوره سازی ) در شعر شاعران معاصر [دوره 9، شماره 37، 1393، صفحه 123-145]
  • اسطوره مطالعه نمونه های جاندار انگاری در اسطوره ها و ادبیات ایران [دوره 11، شماره 43، 1395، صفحه 95-109]
  • اسطوره ایران باستان اسطوره کوه و نخستین زن کوهنورد شاهنامه [دوره 11، شماره 42، 1395، صفحه 51-70]
  • اسطوره سازی نقد و بررسی میتوپیا(اسطوره سازی ) در شعر شاعران معاصر [دوره 9، شماره 37، 1393، صفحه 123-145]
  • اسکندر بررسی مقایسه ای داستان اسکندر در شاهنامه با داستان ذوالقرنین در قرآن مجید [دوره 4، شماره 14، 1388، صفحه 1-23]
  • اسلوب معادله تحلیل کاربردی ارسال‌المثل در شعر صائب تبریزی [دوره 10، شماره 38، 1394، صفحه 129-151]
  • اسماء الهی نقد ترجمه اسماء خداوند [دوره 14، شماره 49، 1398، صفحه 55-69]
  • اشیاء زبان و شیوه های روایتگری در رمان نو [دوره 5، شماره 19، 1389، صفحه 1-18]
  • اشاره تعریض و اهمیّت آن در علوم بلاغی [دوره 6، شماره 22، 1390، صفحه 18-35]
  • اشتیاق غربت روح در مثنوی مولوی [دوره 7، شماره 27، 1391، صفحه 92-114]
  • اشترنامه حسینی شیرازی و مثنوی اشترنامه [دوره 4، شماره 15، 1388، صفحه 34-53]
  • اشعار جامی و موسیقی [دوره 9، شماره 37، 1393، صفحه 41-67]
  • اشعار عاشورایی بررسی زیبایی شناسانه ی اشعارعاشورایی فدایی مازندرانی از منظر آرایه های معنوی سنتّی و نو ( ایهام ، لفّ و نشر ، حس آمیزی و پارادوکس ) [دوره 9، شماره 35، 1393، صفحه 35-52]
  • اشعار نویافته معرّفی جُنگ خطّی 651 کتابخانة مجلس با نگاهی به ارزش‌های ادبی و پژوهشی آن [دوره 11، شماره 43، 1395، صفحه 73-94]
  • اصالت وجود. آزادی. تعهد . مسئولیت. جنگ سیر تحول " ماتیو دولارو" در " راه های آزادی" اثر ژان پل سارتر [دوره 5، شماره 18، 1389، صفحه 121-132]
  • اصفهان مدیحه سرایی اصفهانیان عربی سرای در عصر عباسی [دوره 6، شماره 22، 1390، صفحه 121-139]
  • اصفهان وصف طبیعت در اشعار اصفهانیان عربی سرای سده چهارم تا ششم هجری [دوره 5، شماره 18، 1389، صفحه 106-120]
  • اضافه لفظی نقد و بررسی آراء نحویان درباره لفظی یا معنوی بودن اضافه مصدر [دوره 9، شماره 34، 1393، صفحه 32-52]
  • اضافه معنوی نقد و بررسی آراء نحویان درباره لفظی یا معنوی بودن اضافه مصدر [دوره 9، شماره 34، 1393، صفحه 32-52]
  • اضطراب هستی مرگ در آینۀ ادبیات فرانسه [دوره 5، شماره 19، 1389، صفحه 142-159]
  • اطلال بررسی و آنالیز ساختار نسیب در شعرجاهلی [دوره 4، شماره 17، 1388، صفحه 39-56]
  • اطناب بررسی و نقد اطناب در مثنوی مولوی با تکیه بر ابیات دفتر اول و دوم [دوره 8، شماره 31، 1392، صفحه 56-81]
  • اعتباریات قبل از اجتماع اعتباریات قبل از اجتماع از نظر علامه طباطبایی [دوره 5، شماره 19، 1389، صفحه 77-103]
  • اعتقاد تحلیل زندگی، شخصیت و جایگاه علمی و ادبی راوندی [دوره 4، شماره 17، 1388، صفحه 79-100]
  • اعتقادات اسلامی ارادت قلبی شهریار به مولا علی (ع) [دوره 4، شماره 14، 1388، صفحه 34-55]
  • اعراب‌های متعدد چالش های ترجمه قرآن [دوره 12، شماره 45، 1396، صفحه 117-133]
  • ایغال بررسی و نقد اطناب در مثنوی مولوی با تکیه بر ابیات دفتر اول و دوم [دوره 8، شماره 31، 1392، صفحه 56-81]
  • افغانستان بازتاب وضعیت موقتی مهاجرت در زمان ـ مکان روایی رمان های مهاجران افغان [دوره 10، شماره 40، 1394، صفحه 73-102]
  • افکار و اندیشه ها تأثیر ادیان و فرهنگ ها بر اندیشه و افکار میخائیل نعیمه [دوره 7، شماره 28، 1391، صفحه 45-66]
  • افلاطون تحلیل انتقادی نظریّة هنر و ادبیّات در منظومة فکری ـ فلسفی افلاطون [دوره 11، شماره 43، 1395، صفحه 31-52]
  • اقتباس کتاب العقدالفرید از ابن عبدربه در ترازوی نقد [دوره 13، شماره 47، 1397، صفحه 35-59]
  • اقتدار راوی تاملی برچگونگی فاصله ی "شاعر" و "راوی"در متون شاعرانه ( با تکیه بر نمونه هایی از شعر حافظ و شاملو) [دوره 9، شماره 37، 1393، صفحه 95-122]
  • اکسپرسیونیسم هنر مدرن و جنبش های تأثیر گذار بر آن [دوره 7، شماره 26، 1391، صفحه 150-174]
  • التبیان بررسی الفاظ مشترک ومتضاد درتفسیر التبیان شیخ طوسی [دوره 10، شماره 41، 1394، صفحه 121-149]
  • التزام سیاسی بررسی توصیفی- تحلیلی التزام سیاسی در شعر عزالدین مهیوبی [دوره 10، شماره 40، 1394، صفحه 9-24]
  • الجزایر بررسی توصیفی- تحلیلی التزام سیاسی در شعر عزالدین مهیوبی [دوره 10، شماره 40، 1394، صفحه 9-24]
  • الذین یحترقون نقد و بررسی عناصر سازندۀ رمان «الذین یحترقون» [دوره 10، شماره 39، 1394، صفحه 61-88]
  • العقد الفرید کتاب العقدالفرید از ابن عبدربه در ترازوی نقد [دوره 13، شماره 47، 1397، صفحه 35-59]
  • الفیّه الفیّه «نیّر» و جایگاه آن در بین انواع ادبی [دوره 4، شماره 16، 1388، صفحه 42-57]
  • الهی نامه فرجام شناسی در الهی نامه و مصیبت نامه عطار نیشابوری [دوره 7، شماره 28، 1391، صفحه 18-44]
  • امّی معرفی و شرح سخنان، حالات و اندیشه های شیخ ابو العبّاس قصّاب آملی [دوره 5، شماره 18، 1389، صفحه 1-23]
  • امالی فرانقد ادبی در آثار سیدمرتضی(ره) [دوره 10، شماره 40، 1394، صفحه 103-132]
  • امام صادق (ع) شعرمطلوب از دیدگاه "حضرت امام جعفرصادق" (ع) [دوره 9، شماره 34، 1393، صفحه 53-80]
  • امام علی (ع) بررسی ویژگی های حماسه در «ملحمة عید الغدیر» اثر بولس یوسف سلامه [دوره 5، شماره 19، 1389، صفحه 60-76]
  • امام على (ع) بررسی فضایل امام علی (ع) در قصاید "علویات سبع" ابن أبی الحدید با استناد به روایات [دوره 5، شماره 20، 1389، صفحه 172-192]
  • ایمان فرجام شناسی در الهی نامه و مصیبت نامه عطار نیشابوری [دوره 7، شماره 28، 1391، صفحه 18-44]
  • امپرسیونیسم هنر مدرن و جنبش های تأثیر گذار بر آن [دوره 7، شماره 26، 1391، صفحه 150-174]
  • امثال القرآن نگاهی تأویلی به امثال ظاهره در قرآن [دوره 6، 24-25، 1390، صفحه 76-99]
  • امثال ظاهره پژوهشی پیرامون امثال القرآن و معادلهای آن در زبان فارسی [دوره 6، شماره 22، 1390، صفحه 83-102]
  • امیرتیمورگورکان حروفیّه : فرقه ای سست پندار در باور مذهبی،پایدار و استوار د ر مبارزات اجتماعی [دوره 5، شماره 21، 1389، صفحه 17-40]
  • امور ناشناخته مدیریت سیاسی بر ناشناخته ها در کلیله و دمنه [دوره 8، شماره 30، 1392، صفحه 18-33]
  • انترناسیونالیسم اقبال تصویر کننده ی اینترناسیونالیسم و جهان وطنی اسلامی و انعکاس تفکر دینی اسلامی وی بر نسل امروز [دوره 6، 24-25، 1390، صفحه 185-196]
  • اندیشه دینی اقبال تصویر کننده ی اینترناسیونالیسم و جهان وطنی اسلامی و انعکاس تفکر دینی اسلامی وی بر نسل امروز [دوره 6، 24-25، 1390، صفحه 185-196]
  • اندیشه‌های اخلاقی و تربیتی اندیشه های اخلاقی و تربیتی فردوسی در شاهنامه و مقایسه آن با نظریه های اخلاقی و تربیتی خواجه نصیر طوسی در اخلاق ناصری [دوره 8، شماره 31، 1392، صفحه 14-55]
  • اندوه سیمای مرگ در اشعار بدر شاکرسیّاب [دوره 5، شماره 20، 1389، صفحه 94-109]
  • اندوه عشق واندوه در شخصیتهای زن دو اثر حماسی فارسی و آلمانی شاهنامه فردوسی و سرود نیبلونگن [دوره 4، شماره 14، 1388، صفحه 110-120]
  • انسان بررسی مبانی دعا از منظر مولوی با تأکید بر مثنوی [دوره 8، شماره 32، 1392، صفحه 38-61]
  • انسان تصّوف و تشیّع و بعد فلسفی و انسان گرایانه حروفیان(حروفیّه) [دوره 4، شماره 15، 1388، صفحه 97-122]
  • انسان معناو مفهوم آموزه ی آرمان گونه ی ابرمرد در اندیشه ی نیچه وشاملو [دوره 8، شماره 33، 1392، صفحه 63-90]
  • انسان کامل صیرورت در اشعار خاقانی با نگاهی به دیدگاههای قدما [دوره 11، شماره 42، 1395، صفحه 9-25]
  • انسان والاتر معناو مفهوم آموزه ی آرمان گونه ی ابرمرد در اندیشه ی نیچه وشاملو [دوره 8، شماره 33، 1392، صفحه 63-90]
  • انقلاب اسلامی و دفاع مقدّس بررسی ویژگی های سبکی و تحلیل محتوایی شعر سپیده کاشانی (1313-1371) [دوره 6، شماره 22، 1390، صفحه 36-57]
  • انکار ترادف ترادف در زبان عربی [دوره 7، شماره 29، 1391، صفحه 156-185]
  • انگلستان طنزپردازان معاصر [دوره 5، شماره 21، 1389، صفحه 89-114]
  • انواع «ما» بازنگری ترجمه «ما» در ده جزء اول قرآن کریم؛ مطالعه موردی ترجمه های فولادوند و قمشه ای [دوره 12، شماره 45، 1396، صفحه 103-115]
  • ایهام بررسی زیبایی شناسانه ی اشعارعاشورایی فدایی مازندرانی از منظر آرایه های معنوی سنتّی و نو ( ایهام ، لفّ و نشر ، حس آمیزی و پارادوکس ) [دوره 9، شماره 35، 1393، صفحه 35-52]
  • اهل بیت(ع) بررسی اسلوب و مضامین شعری عبدالعظیم ربیعی در مدح و رثاء اهل بیت(ع) [دوره 6، 24-25، 1390، صفحه 100-118]
  • اوزان صرفی چالش های ترجمه قرآن [دوره 12، شماره 45، 1396، صفحه 117-133]

ب

  • باختین تحلیل مؤلفه های کارناوالی در مجموعۀ هوای تازه از احمد شاملو؛ با رویکرد به آراء باختین [دوره 12، شماره 46، 1396، صفحه 69-94]
  • بازگشت مقایسه ی ادبیات ضد جنگ در آثار اریش ماریا رمارک و ولفگانگ بورشرت [دوره 7، شماره 29، 1391، صفحه 110-127]
  • بافت نقش بافت و قرینه در هویت یابی نهایی واژگان قرآن [دوره 14، شماره 49، 1398، صفحه 71-100]
  • بیانات شیبانی فتح الله خان شیبانی و مقامه نویسی [دوره 7، شماره 27، 1391، صفحه 116-131]
  • باورهای حروفیّه حروفیّه : فرقه ای سست پندار در باور مذهبی،پایدار و استوار د ر مبارزات اجتماعی [دوره 5، شماره 21، 1389، صفحه 17-40]
  • باورهای طبی بیماری ها ، باورهای طبی و گیاهان دارویی در آثار سعدی [دوره 5، شماره 20، 1389، صفحه 155-171]
  • بدبینی زمینه های بدبینی و یأسِ فلسفی در اندیشه و آثار میرزاده ی عشقی [دوره 8، شماره 33، 1392، صفحه 105-136]
  • بدیع الزمان همدانی نگاهی جامعه شناختی بر مقامات بدیع الزمان همدانی [دوره 10، شماره 39، 1394، صفحه 139-164]
  • برابری مرگ قصیده (نگاهی به چرایی زوال قصیدۀ مدحی در دورۀ معاصر با رویکرد دیرینه‌شناسانۀ میشل فوکو) [دوره 10، شماره 38، 1394، صفحه 87-110]
  • برزخ خیال و تناقض نمائی در عرفان ابن عربی [دوره 4، شماره 15، 1388، صفحه 73-96]
  • برزونامه نقد تطبیقی قهرمان حماسی در برزونامه و بیوولف [دوره 9، شماره 36، 1393، صفحه 67-94]
  • بز زنگوله پا نقد تطبیقی تخیل ترس در داستان بز زنگوله پا " صبحی" و گرگ و هفت بزغاله "برادران گریم " [دوره 8، شماره 31، 1392، صفحه 120-145]
  • بیضایی بررسی تطبیقی شخصیت های « پرده خانه» بهرام بیضایی براساس کهن الگوهای کریستوفر ووگلر [دوره 11، شماره 43، 1395، صفحه 53-72]
  • بلاغت زیباشناختی واژگان قرآنی در پرتو ادبیات تازی وپارسی با موضوع آرایه تشخیص personification [دوره 14، شماره 49، 1398، صفحه 101-122]
  • بلاغت حروف جر چالش های ترجمه قرآن [دوره 12، شماره 45، 1396، صفحه 117-133]
  • بیماری بیماری ها ، باورهای طبی و گیاهان دارویی در آثار سعدی [دوره 5، شماره 20، 1389، صفحه 155-171]
  • بی مسئولیتی تحلیل شخصیت رستم در نبرد با سهراب [دوره 7، شماره 27، 1391، صفحه 1-17]
  • بند (پاراگراف) ساختار و کار کرد بند (پاراگراف)و گونه های آن در متون معاصر [دوره 9، شماره 36، 1393، صفحه 9-32]
  • بهرام تحلیل ساختاری قصه «بهرام گور»در هقت پیکر نظامی بر اساس «سفرنویسنده»کریستوفر ووگلر [دوره 7، شماره 28، 1391، صفحه 67-100]
  • بهرام صادقی شخصیّت و شخصیّت پردازی در رمان «ملکوت» [دوره 8، شماره 31، 1392، صفحه 102-119]
  • بهشت کهن الگوی شهر پردیسی و انواع و نمودهای آن در فرهنگ ایرانی و ادبیات کهن فارسی [دوره 4، شماره 17، 1388، صفحه 128-145]
  • بیهقی تدابیر حکومتی غزنویان در تاریخ بیهقی [دوره 5، شماره 21، 1389، صفحه 1-16]
  • بولس سلامه بررسی ویژگی های حماسه در «ملحمة عید الغدیر» اثر بولس یوسف سلامه [دوره 5، شماره 19، 1389، صفحه 60-76]
  • بیوولف نقد تطبیقی قهرمان حماسی در برزونامه و بیوولف [دوره 9، شماره 36، 1393، صفحه 67-94]

پ

  • پارادوکس بررسی زیبایی شناسانه ی اشعارعاشورایی فدایی مازندرانی از منظر آرایه های معنوی سنتّی و نو ( ایهام ، لفّ و نشر ، حس آمیزی و پارادوکس ) [دوره 9، شماره 35، 1393، صفحه 35-52]
  • پارسیفال بررّسی پیدایش و جایگاه جام مقدّس در رمانهای شهسواری آرتور در ادبیّات آلمانی [دوره 5، شماره 18، 1389، صفحه 67-80]
  • پیام تحلیل پراگماتیستی «مدیر مدرسه»ی جلال آل احمد [دوره 7، شماره 28، 1391، صفحه 149-169]
  • پیامبر اکرم (ص) ارادت قلبی شهریار به مولا علی (ع) [دوره 4، شماره 14، 1388، صفحه 34-55]
  • پدیدارشناسی نقد مضمونی "هشت کتاب" در دایره ی خلأ درونی روح، نقطه ی عروج سهراب سپهری: از پدیدار شناسی تا عرفان [دوره 9، شماره 36، 1393، صفحه 147-164]
  • پذیرش ترادف ترادف در زبان عربی [دوره 7، شماره 29، 1391، صفحه 156-185]
  • پیر معرفی و شرح سخنان، حالات و اندیشه های شیخ ابو العبّاس قصّاب آملی [دوره 5، شماره 18، 1389، صفحه 1-23]
  • پیر خردمند چرا منظومه خسرو و شیرین نظامی دو صدایی است؟ [دوره 5، شماره 18، 1389، صفحه 24-38]
  • پردازش شخصیت سبک زبان و مطالعة نمود معنایی آن در شخصیت‌پردازی دو داستان از مثنوی معنوی براساس فرانقش‌های نظام گذرایی [دوره 13، شماره 47، 1397، صفحه 61-82]
  • پرده جامی و موسیقی [دوره 9، شماره 37، 1393، صفحه 41-67]
  • پرده خانه بررسی تطبیقی شخصیت های « پرده خانه» بهرام بیضایی براساس کهن الگوهای کریستوفر ووگلر [دوره 11، شماره 43، 1395، صفحه 53-72]
  • پرنده اسطوره ای نگاهی به فرآیند مرگ و زندگی دوباره فونیکس [دوره 6، شماره 23، 1390، صفحه 104-115]
  • پیرنگ بررسی ظرفیّت های فیلم نامه نویسی نفثة المصدور [دوره 10، شماره 39، 1394، صفحه 89-112]
  • پیرنگ تحلیل داستان کوتاه شهری چون بهشت اثر سیمین دانشور [دوره 10، شماره 41، 1394، صفحه 9-26]
  • پسین گویه تحلیل داستان کوتاه شهری چون بهشت اثر سیمین دانشور [دوره 10، شماره 41، 1394، صفحه 9-26]
  • پیش‌فرض مرگ قصیده (نگاهی به چرایی زوال قصیدۀ مدحی در دورۀ معاصر با رویکرد دیرینه‌شناسانۀ میشل فوکو) [دوره 10، شماره 38، 1394، صفحه 87-110]
  • پیشگویه تحلیل داستان کوتاه شهری چون بهشت اثر سیمین دانشور [دوره 10، شماره 41، 1394، صفحه 9-26]
  • پلیدی بررسی تطبیقی نیکی و پلیدی در دو حماسه شاهنامه فردوسی و سرود نیبلونگن [دوره 6، شماره 22، 1390، صفحه 58-71]
  • پنج داستان سازوکارهای طنزآفرینی در داستان‌های کوتاه جلال آل احمد [دوره 6، شماره 23، 1390، صفحه 1-21]
  • پند و نصیحت فتح الله خان شیبانی و مقامه نویسی [دوره 7، شماره 27، 1391، صفحه 116-131]
  • پوچی مرگ در آینۀ ادبیات فرانسه [دوره 5، شماره 19، 1389، صفحه 142-159]

ت

  • تأثیر تأثیر ادیان و فرهنگ ها بر اندیشه و افکار میخائیل نعیمه [دوره 7، شماره 28، 1391، صفحه 45-66]
  • تاَثیرات ادبی لافونتن1و حکایات فارسی [دوره 4، شماره 14، 1388، صفحه 24-33]
  • تأثیرپذیری تأثیرپذیری راوندی از شاهنامه و خدمت وی به تصحیح شاهنامه در راحة الصدور [دوره 10، شماره 38، 1394، صفحه 29-48]
  • تاریخ نقدی بر خوانشهای تاریخ گرایان و اسطوره گرایان از محور طولی روایات شاهنامه و طرح الگویی جدید، بر اساس روش توصیفی [دوره 5، شماره 19، 1389، صفحه 124-141]
  • تاریخ بیهقی نقش واهمیت فردیت خلاق وصاحب سبک ابوالفضل بیهقی در سیر تحول سبک نثر فارسی [دوره 5، شماره 21، 1389، صفحه 52-74]
  • تاریخ پژوهی بررسی انتقادی کاستی ها و معایب روش و محتوا در متون تاریخی [دوره 12، شماره 46، 1396، صفحه 33-68]
  • تاریخ‌نگاری فلسفه آراءالفلاسفه‌ی منسوب به آمونیوس [دوره 4، شماره 15، 1388، صفحه 163-186]
  • تأویل استعاره های قرآنی از منظر تفسیر و تأویل [دوره 7، شماره 28، 1391، صفحه 125-148]
  • تأویل نگاهی تأویلی به امثال ظاهره در قرآن [دوره 6، 24-25، 1390، صفحه 76-99]
  • تاویل هرمنوتیک یا تاویل و تفسیر از دیدگاه ابن عربی [دوره 5، شماره 20، 1389، صفحه 126-154]
  • تأویل استعاره‌های قرآنی استعاره های قرآنی از منظر تفسیر و تأویل [دوره 7، شماره 28، 1391، صفحه 125-148]
  • تأویل الامثال نگاهی تأویلی به امثال ظاهره در قرآن [دوره 6، 24-25، 1390، صفحه 76-99]
  • تبدیل بررسی مقایسه ای ساختار فعل و اسم در دو زبان فارسی و فرانسه [دوره 13، شماره 47، 1397، صفحه 83-111]
  • تبریز طرح وجدال در داستان غریبه درشهر [دوره 10، شماره 39، 1394، صفحه 9-38]
  • تتمیم بررسی و نقد اطناب در مثنوی مولوی با تکیه بر ابیات دفتر اول و دوم [دوره 8، شماره 31، 1392، صفحه 56-81]
  • تجرد شیوه ابداعی ملاصدرا در تبیین استدلالی تجرد قوه خیال [دوره 7، شماره 27، 1391، صفحه 52-66]
  • تحفه الاحرار تأثیر پذیری جامی از شعرا و نویسندگان پیش از خود در آفرینش مثنوی هفت اورنگ [دوره 5، شماره 20، 1389، صفحه 54-93]
  • تحلیل آماری تحلیل اماری تشبیه در دیوان رودکی [دوره 7، شماره 28، 1391، صفحه 1-17]
  • تحلیل گفتمان بررسی و تحلیل بازتاب جنگ جهانی دوم در دو رمان سووشون و المصابیح الزرق [دوره 11، شماره 42، 1395، صفحه 109-138]
  • تحلیل گفتمان تحلیل گفتمان شعر ’پنجره‘ از فروغ فرخزاد از منظر زبانشناسی سیستمی ـ نقشگرا [دوره 11، شماره 44، 1395، صفحه 9-40]
  • تخیّل رنگ و حسّ آمیزی در شعر معاصر [دوره 4، شماره 14، 1388، صفحه 76-98]
  • تدابیر اجتماعی تدابیر حکومتی غزنویان در تاریخ بیهقی [دوره 5، شماره 21، 1389، صفحه 1-16]
  • تدابیر دینی تدابیر حکومتی غزنویان در تاریخ بیهقی [دوره 5، شماره 21، 1389، صفحه 1-16]
  • تدابیر سیاسی ـ امنیتی تدابیر حکومتی غزنویان در تاریخ بیهقی [دوره 5، شماره 21، 1389، صفحه 1-16]
  • ترادف ترادف در زبان عربی [دوره 7، شماره 29، 1391، صفحه 156-185]
  • ترادف واکاوی پدیده زبانی ترادف در ترجمه قرآن کریم (بررسی موردی در ترجمه مکارم وخرمشاهی ) [دوره 12، شماره 45، 1396، صفحه 81-102]
  • تراژدی رستم و سهراب نقد و بررسی روانکاوانه شخصیت رستم و سهراب(بر اساس داستان رستم و سهراب) [دوره 8، شماره 32، 1392، صفحه 120-155]
  • ترائب بررسی و نقد ترجمه های معاصر از آیات ششم و هفتم سوره طارق [دوره 12، شماره 46، 1396، صفحه 123-151]
  • ترجمه چالش ها و راه کارهای مترجمان قرآن در برگردان فعل های دو مفعولی به فارسی [دوره 11، شماره 42، 1395، صفحه 27-50]
  • ترجمه نقد مقابله ای ترجمه های قرآن کریم«پنج مترجم فرهیخته: آیتی، حداد عادل، خرمشاهی، فولادوند و مکارم شیرازی + نویسنده» [دوره 12، شماره 45، 1396، صفحه 9-29]
  • ترجمه نقد و بررسی سه ترجمه معاصر(مطالعه موردی الهی قمشه ای، فولادوند، آیتی) [دوره 12، شماره 45، 1396، صفحه 63-80]
  • ترجمه نقد و ارزیابی تطبیقی برخی از ترجمه های معاصر فارسی قرآن کریم از مصدرهای میمی سوره بقره [دوره 14، شماره 49، 1398، صفحه 9-26]
  • ترجمه قرآن بازنگری ترجمه «ما» در ده جزء اول قرآن کریم؛ مطالعه موردی ترجمه های فولادوند و قمشه ای [دوره 12، شماره 45، 1396، صفحه 103-115]
  • ترجمه قرآن کریم واکاوی ساختار آیات الأقسام در قرآن کریم و چالش های فراروی ترجمه آن (نمونه موردی: سوره بلد در ترجمه آیتی، فولادوند، الهی قمشه ای، تفسیر المیزان، تفسیر مجمع البیان، تفسیر نمونه و تفسیر نور) [دوره 12، شماره 45، 1396، صفحه 31-62]
  • ترجمه‌های معاصرقرآن نقد ترجمه اسماء خداوند [دوره 14، شماره 49، 1398، صفحه 55-69]
  • ترس نقد تطبیقی تخیل ترس در داستان بز زنگوله پا " صبحی" و گرگ و هفت بزغاله "برادران گریم " [دوره 8، شماره 31، 1392، صفحه 120-145]
  • ترقی‌خواهی؛ فلسفه سیاسی؛ تعلیم و تربیت لیبرالی انتقادات لئو اشتراوس بر ترقی‌خواهی [دوره 6، شماره 23، 1390، صفحه 63-87]
  • ترکیب بررسی تطبیقی الگوی ساخت اسم و صفت مرکب در اشعار سپهری و اخوان‌ثالث [دوره 7، شماره 26، 1391، صفحه 51-79]
  • ترمیم قانون نگاهی به برخی علل و عوامل قانون گریزی در دوره مشروطه [دوره 5، شماره 20، 1389، صفحه 192-222]
  • تساؤل مظاهر تأمل از نقطه نظر آموزه های دینی در قصیده طلاسم إیلیا أبو ماضی [دوره 11، شماره 44، 1395، صفحه 109-135]
  • تشبیه تأثیر عادت واره های اجتماعی در شکل گیری تشبیهات حسن غزنوی [دوره 8، شماره 30، 1392، صفحه 93-111]
  • تشبیه تحلیل اماری تشبیه در دیوان رودکی [دوره 7، شماره 28، 1391، صفحه 1-17]
  • تشبیه تحلیل تشبیه از منظر تصویر و مضمون در «ناظر و منظور» [دوره 6، شماره 23، 1390، صفحه 132-153]
  • تشبیه ابن معتز، وصافی چیره دست در وصف مظاهر طبیعت [دوره 4، شماره 15، 1388، صفحه 141-162]
  • تشبیه رنگ و حسّ آمیزی در شعر معاصر [دوره 4، شماره 14، 1388، صفحه 76-98]
  • تشخیص زیباشناختی واژگان قرآنی در پرتو ادبیات تازی وپارسی با موضوع آرایه تشخیص personification [دوره 14، شماره 49، 1398، صفحه 101-122]
  • تشیع جستاری در ادبیات عرفانی محقق اردبیلی با نگاهی به کتاب ریاض العارفین [دوره 6، 24-25، 1390، صفحه 119-129]
  • تصحیح متن تأثیرپذیری راوندی از شاهنامه و خدمت وی به تصحیح شاهنامه در راحة الصدور [دوره 10، شماره 38، 1394، صفحه 29-48]
  • تصویر تحلیل تشبیه از منظر تصویر و مضمون در «ناظر و منظور» [دوره 6، شماره 23، 1390، صفحه 132-153]
  • تصویر رنگ و حسّ آمیزی در شعر معاصر [دوره 4، شماره 14، 1388، صفحه 76-98]
  • تصویر سازی نقد و بررسی میتوپیا(اسطوره سازی ) در شعر شاعران معاصر [دوره 9، شماره 37، 1393، صفحه 123-145]
  • تصوّف جستاری در ادبیات عرفانی محقق اردبیلی با نگاهی به کتاب ریاض العارفین [دوره 6، 24-25، 1390، صفحه 119-129]
  • تصوّف تصّوف و تشیّع و بعد فلسفی و انسان گرایانه حروفیان(حروفیّه) [دوره 4، شماره 15، 1388، صفحه 97-122]
  • تضمن تحلیل پراگماتیستی «مدیر مدرسه»ی جلال آل احمد [دوره 7، شماره 28، 1391، صفحه 149-169]
  • تطبیق نقد تطبیقی قهرمان حماسی در برزونامه و بیوولف [دوره 9، شماره 36، 1393، صفحه 67-94]
  • تعالی ایمان معلم و متعلم [دوره 5، شماره 19، 1389، صفحه 120-124]
  • تعالی روح سیمای آیدا در شعر شاملو [دوره 8، شماره 31، 1392، صفحه 1-13]
  • تعریض تعریض و اهمیّت آن در علوم بلاغی [دوره 6، شماره 22، 1390، صفحه 18-35]
  • تعلیل تاریخ تعلیل در نحو [دوره 9، شماره 37، 1393، صفحه 69-94]
  • تعلیم نگرشی نو به پیدایش نظم تعلیمی در ادبیات عرب «عصر عباسی» [دوره 5، شماره 21، 1389، صفحه 129-146]
  • تعهد ویکتور هوگو، نویسنده ی قهرمان پروریا قهرمان سخنوری [دوره 4، شماره 16، 1388، صفحه 84-95]
  • تفاوت مترادفات چالش های ترجمه قرآن [دوره 12، شماره 45، 1396، صفحه 117-133]
  • تفاؤل مظاهر تأمل از نقطه نظر آموزه های دینی در قصیده طلاسم إیلیا أبو ماضی [دوره 11، شماره 44، 1395، صفحه 109-135]
  • تفسیر استعاره های قرآنی از منظر تفسیر و تأویل [دوره 7، شماره 28، 1391، صفحه 125-148]
  • تفسیر هرمنوتیک یا تاویل و تفسیر از دیدگاه ابن عربی [دوره 5، شماره 20، 1389، صفحه 126-154]
  • تفسیر بررسی الفاظ مشترک ومتضاد درتفسیر التبیان شیخ طوسی [دوره 10، شماره 41، 1394، صفحه 121-149]
  • تفسیر قرآن نقش شعر در شکوفایی تفسیر کشف الاسرار میبدی [دوره 4، شماره 16، 1388، صفحه 6-19]
  • تفکر مطالعه نمونه های جاندار انگاری در اسطوره ها و ادبیات ایران [دوره 11، شماره 43، 1395، صفحه 95-109]
  • تکامل روح معلم و متعلم [دوره 5، شماره 19، 1389، صفحه 120-124]
  • تکبّر بررسی و تحلیل مضامین اخلاقی «تواضع و تکبّر» دردیوان صائب تبریزی [دوره 9، شماره 37، 1393، صفحه 9-40]
  • تکرار بررسی سبک تکرار در اشعار طالب آملی [دوره 7، شماره 26، 1391، صفحه 80-101]
  • تکرار تأکیدی صنعت تکرار، انواع و کاربردهای آن در بدیع [دوره 7، شماره 27، 1391، صفحه 38-51]
  • تکرار مصوت صنعت تکرار، انواع و کاربردهای آن در بدیع [دوره 7، شماره 27، 1391، صفحه 38-51]
  • تکواژ بررسی مقایسه ای ساختار فعل و اسم در دو زبان فارسی و فرانسه [دوره 13، شماره 47، 1397، صفحه 83-111]
  • تلمیح «بررسی چگونگی به‌کارگیری آرایه تلمیح در شعر خاقانی و معرفی نوآوری او در این حوزه» [دوره 9، شماره 35، 1393، صفحه 127-146]
  • تمثیل بررسی و نقد اطناب در مثنوی مولوی با تکیه بر ابیات دفتر اول و دوم [دوره 8، شماره 31، 1392، صفحه 56-81]
  • تمثیل تحلیل کاربردی ارسال‌المثل در شعر صائب تبریزی [دوره 10، شماره 38، 1394، صفحه 129-151]
  • تمثیل انگشتر بررسی «داستان در داستان» در ادبیات ایران و آلمان (با تمرکز بر ریشه‌های شرقی آن) [دوره 9، شماره 37، 1393، صفحه 147-174]
  • تناقض خیال و تناقض نمائی در عرفان ابن عربی [دوره 4، شماره 15، 1388، صفحه 73-96]
  • تنش روایتی تازه از حکایت بوی جوی مولیان [دوره 9، شماره 34، 1393، صفحه 103-120]
  • تنگسیر تطبیق مؤلفه های ناتورالیسم با آثار صادق چوبک [دوره 12، شماره 46، 1396، صفحه 95-121]
  • تواضع بررسی و تحلیل مضامین اخلاقی «تواضع و تکبّر» دردیوان صائب تبریزی [دوره 9، شماره 37، 1393، صفحه 9-40]
  • توفیق زیّاد بررسی مهم ترین مضامین مقاومت در اشعار توفیق زیّاد [دوره 8، شماره 30، 1392، صفحه 34-48]
  • تولد دوباره نگاهی به فرآیند مرگ و زندگی دوباره فونیکس [دوره 6، شماره 23، 1390، صفحه 104-115]

ج

  • جابه‌جایی تأملی بر وجوه بلاغی در نثر آهنگین ابراهیم گلستان [دوره 4، شماره 16، 1388، صفحه 41-57]
  • جایگاه ادبی روش و جایگاه ادبی حمزه اصفهانی در روایت و شرح دیوان ابو نواس [دوره 7، شماره 29، 1391، صفحه 128-155]
  • جایگاه ادبی تبیین رویکرد ادبی ابن شهرآشوب مازندرانی و بررسی سروده های وی [دوره 8، شماره 33، 1392، صفحه 91-104]
  • جایگاه شخصیتی تاریخی و ادبی لقمان و ازوپ در ادبیات و تاریخ [دوره 7، شماره 26، 1391، صفحه 175-191]
  • جامی تآثیر اشعار جامی (دیوان و هفت اورنگ) بر تصویرهای شاعرانه هفت منظرهاتفی... [دوره 7، شماره 27، 1391، صفحه 18-37]
  • جامی تأثیر پذیری جامی از شعرا و نویسندگان پیش از خود در آفرینش مثنوی هفت اورنگ [دوره 5، شماره 20، 1389، صفحه 54-93]
  • جامی جامی و موسیقی [دوره 9، شماره 37، 1393، صفحه 41-67]
  • جامعه بررسی تطبیقی موضوعات تعلیمی در حکایت‌های گلستان سعدی و فابل‌‌های لسینگ [دوره 6، شماره 23، 1390، صفحه 88-103]
  • جامعه شناسی بررسی کتاب اسراالتوحید از دیدگاه کنش اجتماعی [دوره 8، شماره 32، 1392، صفحه 12-37]
  • جام مقدّس بررّسی پیدایش و جایگاه جام مقدّس در رمانهای شهسواری آرتور در ادبیّات آلمانی [دوره 5، شماره 18، 1389، صفحه 67-80]
  • جاندار انگاری مطالعه نمونه های جاندار انگاری در اسطوره ها و ادبیات ایران [دوره 11، شماره 43، 1395، صفحه 95-109]
  • جاودانگی چیستی وجاودانگی نفس ازمنظر ملاصدرا واسپینوزا [دوره 4، شماره 16، 1388، صفحه 20-40]
  • جبر فردوسی و زُروانیه بررسی تأثیرپذیری فردوسی از آیین زُروانی [دوره 4، شماره 17، 1388، صفحه 1-15]
  • جدال طرح وجدال در داستان غریبه درشهر [دوره 10، شماره 39، 1394، صفحه 9-38]
  • جریانهای فکری بررسی برخی داستانهای کوتاه گلشیری با توجه به جریانهای فکری معاصر [دوره 11، شماره 44، 1395، صفحه 41-80]
  • جعفر شهری مطالعه رئالیستی رمان های «شکر تلخ» و «گزنه» از جعفر شهری [دوره 13، شماره 48، 1397، صفحه 101-129]
  • جغرافیای زبانی- فرهنگی نقش زبان ملّی در فرایند جهانی سازی [دوره 8، شماره 31، 1392، صفحه 82-101]
  • جلال آل احمد سازوکارهای طنزآفرینی در داستان‌های کوتاه جلال آل احمد [دوره 6، شماره 23، 1390، صفحه 1-21]
  • جلوه‌های تصویری تأملی بر وجوه بلاغی در نثر آهنگین ابراهیم گلستان [دوره 4، شماره 16، 1388، صفحه 41-57]
  • جلوه های طبیعت نقش طبیعت در آثار نویسندگان دوره ماقبل رومانتیسم [دوره 10، شماره 41، 1394، صفحه 57-84]
  • جمالزاده کارکرد دیالکتیک1 «بود» و«نبود» در مجموعه «یکی بود یکی نبود» جمالزاده2 و میخائیل نعیمة3 [دوره 10، شماره 40، 1394، صفحه 133-157]
  • جمال‌زاده خوانش نمادین غرب در داستان‌های "فارسی شکر است" از محمد علی جمال زاده و " قندیل ام هاشم " از یحیی حقی [دوره 10، شماره 40، 1394، صفحه 51-72]
  • جمله اصلی ساختار و کار کرد بند (پاراگراف)و گونه های آن در متون معاصر [دوره 9، شماره 36، 1393، صفحه 9-32]
  • جملههای پشتیبان ساختار و کار کرد بند (پاراگراف)و گونه های آن در متون معاصر [دوره 9، شماره 36، 1393، صفحه 9-32]
  • جناس آوایی صنعت تکرار، انواع و کاربردهای آن در بدیع [دوره 7، شماره 27، 1391، صفحه 38-51]
  • جنگ مقایسه ی ادبیات ضد جنگ در آثار اریش ماریا رمارک و ولفگانگ بورشرت [دوره 7، شماره 29، 1391، صفحه 110-127]
  • جُنگ 651 معرّفی جُنگ خطّی 651 کتابخانة مجلس با نگاهی به ارزش‌های ادبی و پژوهشی آن [دوره 11، شماره 43، 1395، صفحه 73-94]
  • جنگ جهانی دوم بررسی و تحلیل بازتاب جنگ جهانی دوم در دو رمان سووشون و المصابیح الزرق [دوره 11، شماره 42، 1395، صفحه 109-138]
  • جهان عرفان سهراب سپهری [دوره 5، شماره 19، 1389، صفحه 37-59]
  • جهان پس از مرگ بررسی فرجام اندیشی دربرخی از سروده های دوره جاهلیت [دوره 9، شماره 35، 1393، صفحه 73-94]
  • جهانی سازی نقش زبان ملّی در فرایند جهانی سازی [دوره 8، شماره 31، 1392، صفحه 82-101]
  • جهان وطنی اسلامی اقبال تصویر کننده ی اینترناسیونالیسم و جهان وطنی اسلامی و انعکاس تفکر دینی اسلامی وی بر نسل امروز [دوره 6، 24-25، 1390، صفحه 185-196]
  • جورج شکّور نقد و بررسی دیدگاه جورج شکّور درباره ی رسول خدا در«ملحمة الرسول» [دوره 9، شماره 35، 1393، صفحه 53-72]
  • جوهر چیستی وجاودانگی نفس ازمنظر ملاصدرا واسپینوزا [دوره 4، شماره 16، 1388، صفحه 20-40]

چ

  • چالش های ترجمه واکاوی ساختار آیات الأقسام در قرآن کریم و چالش های فراروی ترجمه آن (نمونه موردی: سوره بلد در ترجمه آیتی، فولادوند، الهی قمشه ای، تفسیر المیزان، تفسیر مجمع البیان، تفسیر نمونه و تفسیر نور) [دوره 12، شماره 45، 1396، صفحه 31-62]
  • چراغ ها را من خاموش می کنم بررسی دغدغه ها و مشکلات زنان در آثار « چراغ ها را من خاموش می کنم» و « عادت می کنیم» زویا پیرزاد [دوره 10، شماره 39، 1394، صفحه 113-137]
  • چندمعنایی تأملی بر وجوه بلاغی در نثر آهنگین ابراهیم گلستان [دوره 4، شماره 16، 1388، صفحه 41-57]
  • چهارده معصوم (ع) وصایت حضرت علی (ع) و بازتاب آن در شعر پارسی تا پیش از دورۀ صفویه [دوره 6، شماره 22، 1390، صفحه 1-17]
  • چوبک تطبیق مؤلفه های ناتورالیسم با آثار صادق چوبک [دوره 12، شماره 46، 1396، صفحه 95-121]

ح

  • حافظ تأثر قاآنی از حافظ [دوره 7، شماره 26، 1391، صفحه 128-149]
  • حافظ تاملی برچگونگی فاصله ی "شاعر" و "راوی"در متون شاعرانه ( با تکیه بر نمونه هایی از شعر حافظ و شاملو) [دوره 9، شماره 37، 1393، صفحه 95-122]
  • حالات درونی زبان و شیوه های روایتگری در رمان نو [دوره 5، شماره 19، 1389، صفحه 1-18]
  • حالت چیستی وجاودانگی نفس ازمنظر ملاصدرا واسپینوزا [دوره 4، شماره 16، 1388، صفحه 20-40]
  • حجاب رینی «حجاب رینی» و «حجاب غینی» در کشف‌المحجوب هجویری [دوره 4، شماره 15، 1388، صفحه 123-140]
  • حجاب غینی «حجاب رینی» و «حجاب غینی» در کشف‌المحجوب هجویری [دوره 4، شماره 15، 1388، صفحه 123-140]
  • حداد عادل نقد مقابله ای ترجمه های قرآن کریم«پنج مترجم فرهیخته: آیتی، حداد عادل، خرمشاهی، فولادوند و مکارم شیرازی + نویسنده» [دوره 12، شماره 45، 1396، صفحه 9-29]
  • حدیقه بررسی رمز و نماد در حدیقه سنایی [دوره 8، شماره 30، 1392، صفحه 49-72]
  • حدوسط نگاهی به اخلاق ارسطو و تأثیرات آن [دوره 4، شماره 17، 1388، صفحه 101-128]
  • حرف تمنّی لیت واکاوی حرف تمنّی لیت در قرآن کریم از منظر مربّع معناشناسی و زیبایی شناختی گفتمان [دوره 14، شماره 49، 1398، صفحه 27-53]
  • حرکات جسمی بررسی تطبیقی حرکات جسمی در شعر سعدی و متنبّی [دوره 10، شماره 38، 1394، صفحه 49-85]
  • حرکت شناسی بررسی تطبیقی حرکات جسمی در شعر سعدی و متنبّی [دوره 10، شماره 38، 1394، صفحه 49-85]
  • حروفیّه حروفیّه : فرقه ای سست پندار در باور مذهبی،پایدار و استوار د ر مبارزات اجتماعی [دوره 5، شماره 21، 1389، صفحه 17-40]
  • حروفیّه ( حروفیان) تصّوف و تشیّع و بعد فلسفی و انسان گرایانه حروفیان(حروفیّه) [دوره 4، شماره 15، 1388، صفحه 97-122]
  • حس مقایسه ی ادبیات ضد جنگ در آثار اریش ماریا رمارک و ولفگانگ بورشرت [دوره 7، شماره 29، 1391، صفحه 110-127]
  • حسّ آمیزی رنگ و حسّ آمیزی در شعر معاصر [دوره 4، شماره 14، 1388، صفحه 76-98]
  • حسّامیزی بررسی زیبایی شناسانه ی اشعارعاشورایی فدایی مازندرانی از منظر آرایه های معنوی سنتّی و نو ( ایهام ، لفّ و نشر ، حس آمیزی و پارادوکس ) [دوره 9، شماره 35، 1393، صفحه 35-52]
  • حسینی بررسی تطبیقی عنصر شخصیت در رمان های «دا» و «أم سعد» [دوره 13، شماره 48، 1397، صفحه 131-152]
  • حسن بن عبدالله سیرافی ابو سعید سیرافی و شرح کتاب سیبویه [دوره 11، شماره 43، 1395، صفحه 9-29]
  • حسینی شیرازی حسینی شیرازی و مثنوی مهر و ماه [دوره 5، شماره 20، 1389، صفحه 110-125]
  • حسینی شیرازی حسینی شیرازی و مثنوی اشترنامه [دوره 4، شماره 15، 1388، صفحه 34-53]
  • حسن عطار سنّت و نوآوری در اشعار حسن عطار [دوره 10، شماره 41، 1394، صفحه 105-120]
  • حسن غزنوی تأثیر عادت واره های اجتماعی در شکل گیری تشبیهات حسن غزنوی [دوره 8، شماره 30، 1392، صفحه 93-111]
  • حسن و قبح اعتباریات قبل از اجتماع از نظر علامه طباطبایی [دوره 5، شماره 19، 1389، صفحه 77-103]
  • حقوق بشر معاصرسازی اسطورۀ آرش، مبتنی بر فیزیک مدرن [دوره 7، شماره 26، 1391، صفحه 34-50]
  • حقوق شهروندی بیان چند نکته اجتماعی، اخلاقی در برخی از متون ادب فارسی (با تأکید بر مفهوم شهروندی) [دوره 6، 24-25، 1390، صفحه 17-35]
  • حکایات و افسانه ها لقمان و ازوپ در ادبیات و تاریخ [دوره 7، شماره 26، 1391، صفحه 175-191]
  • حکایت بررسی تطبیقی موضوعات تعلیمی در حکایت‌های گلستان سعدی و فابل‌‌های لسینگ [دوره 6، شماره 23، 1390، صفحه 88-103]
  • حکایت لافونتن1و حکایات فارسی [دوره 4، شماره 14، 1388، صفحه 24-33]
  • حکایت آموزۀ عفو در گلستان سعدی [دوره 13، شماره 47، 1397، صفحه 137-160]
  • حکمت عملی تأثیرپذیری راوندی از شاهنامه و خدمت وی به تصحیح شاهنامه در راحة الصدور [دوره 10، شماره 38، 1394، صفحه 29-48]
  • حکومت درباری تطبیق دو اثر منظوم "تریستان و ایزولد" اثر گوتفرید فون اشتراسبورگ و "ویس و رامین" از فخرالدین اسعد گرگانی [دوره 4، شماره 14، 1388، صفحه 56-76]
  • حکومت مقتدر نگاهی به برخی علل و عوامل قانون گریزی در دوره مشروطه [دوره 5، شماره 20، 1389، صفحه 192-222]
  • حماسه بررسی ویژگی های حماسه در «ملحمة عید الغدیر» اثر بولس یوسف سلامه [دوره 5، شماره 19، 1389، صفحه 60-76]
  • حمزه اصفهانی روش و جایگاه ادبی حمزه اصفهانی در روایت و شرح دیوان ابو نواس [دوره 7، شماره 29، 1391، صفحه 128-155]
  • حنان نقش بافت و قرینه در هویت یابی نهایی واژگان قرآن [دوره 14، شماره 49، 1398، صفحه 71-100]
  • حوزه‌ی مبدأ - مقصد مطالعه‌ی شناختی افعال استعاری در قرآن کریم [دوره 14، شماره 49، 1398، صفحه 123-144]

خ

  • خاقانی «بررسی چگونگی به‌کارگیری آرایه تلمیح در شعر خاقانی و معرفی نوآوری او در این حوزه» [دوره 9، شماره 35، 1393، صفحه 127-146]
  • خاقانی صیرورت در اشعار خاقانی با نگاهی به دیدگاههای قدما [دوره 11، شماره 42، 1395، صفحه 9-25]
  • خیال چیستی وجاودانگی نفس ازمنظر ملاصدرا واسپینوزا [دوره 4، شماره 16، 1388، صفحه 20-40]
  • خیال متصل خیال و تناقض نمائی در عرفان ابن عربی [دوره 4، شماره 15، 1388، صفحه 73-96]
  • خیال منفصل خیال و تناقض نمائی در عرفان ابن عربی [دوره 4، شماره 15، 1388، صفحه 73-96]
  • خاندانهای ایرانی ایرانیان پیشگامان نهضت فرهنگی_ادبی (سده های 2و3ق) [دوره 8، شماره 30، 1392، صفحه 73-92]
  • خانواده نقش زبان ملّی در فرایند جهانی سازی [دوره 8، شماره 31، 1392، صفحه 82-101]
  • خدا بررسی مبانی دعا از منظر مولوی با تأکید بر مثنوی [دوره 8، شماره 32، 1392، صفحه 38-61]
  • خدا هرمنوتیک یا تاویل و تفسیر از دیدگاه ابن عربی [دوره 5، شماره 20، 1389، صفحه 126-154]
  • خداوند بررسی ابعاد عدالت‌ستایی در اشعار حکیم سنایی [دوره 4، شماره 17، 1388، صفحه 57-78]
  • خیر برین نگاهی به اخلاق ارسطو و تأثیرات آن [دوره 4، شماره 17، 1388، صفحه 101-128]
  • خرد بررسی تطبیقی نیکی و پلیدی در دو حماسه شاهنامه فردوسی و سرود نیبلونگن [دوره 6، شماره 22، 1390، صفحه 58-71]
  • خرد سیاسی تحلیل مبانی اندیشه‌های خرد گرایی در شاهنامه فردوسی [دوره 4، شماره 17، 1388، صفحه 16-38]
  • خردگرایی تحلیل مبانی اندیشه‌های خرد گرایی در شاهنامه فردوسی [دوره 4، شماره 17، 1388، صفحه 16-38]
  • خرد نامه ی اسکندری تأثیر پذیری جامی از شعرا و نویسندگان پیش از خود در آفرینش مثنوی هفت اورنگ [دوره 5، شماره 20، 1389، صفحه 54-93]
  • خرد و خردگرایی سیمای خرد در سبک خراسانی (رودکی،فردوسی،ناصرخسرو،خیام) [دوره 6، شماره 23، 1390، صفحه 154-177]
  • خرمشاهی نقد مقابله ای ترجمه های قرآن کریم«پنج مترجم فرهیخته: آیتی، حداد عادل، خرمشاهی، فولادوند و مکارم شیرازی + نویسنده» [دوره 12، شماره 45، 1396، صفحه 9-29]
  • خرمشاهی واکاوی پدیده زبانی ترادف در ترجمه قرآن کریم (بررسی موردی در ترجمه مکارم وخرمشاهی ) [دوره 12، شماره 45، 1396، صفحه 81-102]
  • خسرو و شیرین انعکاس فرهنگ عامه در منظومه ی خسرو وشیرین نظامی به همراه شرح و توضیح و نقد و زیباشناسی نمونه ها [دوره 6، 24-25، 1390، صفحه 53-75]
  • خصائص تعلیل تاریخ تعلیل در نحو [دوره 9، شماره 37، 1393، صفحه 69-94]
  • خصوصیات زبانی ماشین نوشته ها تأملی در ویژگی های ادبی و زبانی ماشین نوشته ها [دوره 13، شماره 48، 1397، صفحه 9-32]
  • خلأ نقد مضمونی "هشت کتاب" در دایره ی خلأ درونی روح، نقطه ی عروج سهراب سپهری: از پدیدار شناسی تا عرفان [دوره 9، شماره 36، 1393، صفحه 147-164]
  • خمسه حسینی حسینی شیرازی و مثنوی مهر و ماه [دوره 5، شماره 20، 1389، صفحه 110-125]
  • خمسه حسینی حسینی شیرازی و مثنوی اشترنامه [دوره 4، شماره 15، 1388، صفحه 34-53]
  • خواجه نصیر طوسی اندیشه های اخلاقی و تربیتی فردوسی در شاهنامه و مقایسه آن با نظریه های اخلاقی و تربیتی خواجه نصیر طوسی در اخلاق ناصری [دوره 8، شماره 31، 1392، صفحه 14-55]
  • خوانش نقدی بر خوانشهای تاریخ گرایان و اسطوره گرایان از محور طولی روایات شاهنامه و طرح الگویی جدید، بر اساس روش توصیفی [دوره 5، شماره 19، 1389، صفحه 124-141]
  • خودکشی مرگ در آینۀ ادبیات فرانسه [دوره 5، شماره 19، 1389، صفحه 142-159]
  • خورشید بررسی موارد زمان پریشی در رمان "خورشید"، براساس نظریه ی زمان روایی ژرار ژنت [دوره 11، شماره 44، 1395، صفحه 159-180]

د

  • دا بررسی تطبیقی عنصر شخصیت در رمان های «دا» و «أم سعد» [دوره 13، شماره 48، 1397، صفحه 131-152]
  • داستان بررسی نقد و عناصر عمده عامیانه در ابومسلم نامه (داستان بلند عامیانه دوره صفویه) [دوره 8، شماره 32، 1392، صفحه 1-11]
  • داستان لافونتن1و حکایات فارسی [دوره 4، شماره 14، 1388، صفحه 24-33]
  • داستان تخیلی داستان تخیلی: ماهیت، تاریخچه، درونمایه و سبک نگارش [دوره 4، شماره 17، 1388، صفحه 146-161]
  • داستان در داستان بررسی «داستان در داستان» در ادبیات ایران و آلمان (با تمرکز بر ریشه‌های شرقی آن) [دوره 9، شماره 37، 1393، صفحه 147-174]
  • داستان رستم و سهراب نقد دراماتیک داستان رستم و سهراب [دوره 8، شماره 32، 1392، صفحه 62-89]
  • داستان عامیانه بررسی نقد و عناصر عمده عامیانه در ابومسلم نامه (داستان بلند عامیانه دوره صفویه) [دوره 8، شماره 32، 1392، صفحه 1-11]
  • داستان کوتاه سازوکارهای طنزآفرینی در داستان‌های کوتاه جلال آل احمد [دوره 6، شماره 23، 1390، صفحه 1-21]
  • دال «بررسی چگونگی به‌کارگیری آرایه تلمیح در شعر خاقانی و معرفی نوآوری او در این حوزه» [دوره 9، شماره 35، 1393، صفحه 127-146]
  • دیالکتیک کارکرد دیالکتیک1 «بود» و«نبود» در مجموعه «یکی بود یکی نبود» جمالزاده2 و میخائیل نعیمة3 [دوره 10، شماره 40، 1394، صفحه 133-157]
  • داماد طنزپردازان معاصر [دوره 5، شماره 21، 1389، صفحه 89-114]
  • دیدگاه زبانشناسی تأملی در ویژگی های ادبی و زبانی ماشین نوشته ها [دوره 13، شماره 48، 1397، صفحه 9-32]
  • دیدوبازدید سازوکارهای طنزآفرینی در داستان‌های کوتاه جلال آل احمد [دوره 6، شماره 23، 1390، صفحه 1-21]
  • درام نقد دراماتیک داستان رستم و سهراب [دوره 8، شماره 32، 1392، صفحه 62-89]
  • درمان طب سنتی و شیوه های درمانی در پنج گنج نظامی [دوره 6، شماره 23، 1390، صفحه 116-131]
  • دیرینه‌شناسی مرگ قصیده (نگاهی به چرایی زوال قصیدۀ مدحی در دورۀ معاصر با رویکرد دیرینه‌شناسانۀ میشل فوکو) [دوره 10، شماره 38، 1394، صفحه 87-110]
  • درون مایه نقد ساختار گرایانه و تحلیل محتوایی اشعار ولی دشت بیاضی [دوره 10، شماره 41، 1394، صفحه 85-104]
  • درون‌مایه لحن حماسی در اشعار دکتر مظاهر مصفّا [دوره 13، شماره 47، 1397، صفحه 9-34]
  • درون‏مایه بررسی عناصر داستانی در رمان نیمه غایب حسین سناپور [دوره 7، شماره 28، 1391، صفحه 101-124]
  • دیسترس مدیریت استرس [دوره 5، شماره 18، 1389، صفحه 133-143]
  • دستور زبان آموزش زبان فرانسه به کودکان ایرانی با رویکرد ارتباطی [دوره 8، شماره 32، 1392، صفحه 90-119]
  • دعا بررسی مبانی دعا از منظر مولوی با تأکید بر مثنوی [دوره 8، شماره 32، 1392، صفحه 38-61]
  • دعا بازتاب اندیشه‌های فردوسی در دعاهای شاهنامه [دوره 5، شماره 21، 1389، صفحه 30-53]
  • دفاع مقدس شخصیت پردازی زنان در سه رمان جنگ ایران [دوره 6، 24-25، 1390، صفحه 1-16]
  • دین بررسی ابعاد عدالت‌ستایی در اشعار حکیم سنایی [دوره 4، شماره 17، 1388، صفحه 57-78]
  • ده نامه ها ردّپایی از مکتب "واسوخت" در ده نامه های سبک عراقی [دوره 5، شماره 21، 1389، صفحه 115-128]
  • دیوان روش و جایگاه ادبی حمزه اصفهانی در روایت و شرح دیوان ابو نواس [دوره 7، شماره 29، 1391، صفحه 128-155]
  • دیوان گوته و مشرق زمین [دوره 5، شماره 21، 1389، صفحه 41-51]
  • دیوان جامی تآثیر اشعار جامی (دیوان و هفت اورنگ) بر تصویرهای شاعرانه هفت منظرهاتفی... [دوره 7، شماره 27، 1391، صفحه 18-37]
  • دیوان قرابین للمیلاد الفجر بررسی توصیفی- تحلیلی التزام سیاسی در شعر عزالدین مهیوبی [دوره 10، شماره 40، 1394، صفحه 9-24]
  • دیوان کبیر بازتاب فرهنگ عامه در غزلیات شمس [دوره 13، شماره 48، 1397، صفحه 33-58]
  • دوران روشنگری بررسی تطبیقی موضوعات تعلیمی در حکایت‌های گلستان سعدی و فابل‌‌های لسینگ [دوره 6، شماره 23، 1390، صفحه 88-103]
  • دورۀ طاهریان و صفاریان بررسی ویژگیهای سبکی اشعار باقی ماندۀ دورۀ اول ادبیات فارسی (طاهریان و صفاریان) [دوره 9، شماره 34، 1393، صفحه 121-144]
  • دولت طنزپردازان معاصر [دوره 5، شماره 21، 1389، صفحه 89-114]

ذ

  • ذهن تأثیر عادت واره های اجتماعی در شکل گیری تشبیهات حسن غزنوی [دوره 8، شماره 30، 1392، صفحه 93-111]
  • ذوالقرنین بررسی مقایسه ای داستان اسکندر در شاهنامه با داستان ذوالقرنین در قرآن مجید [دوره 4، شماره 14، 1388، صفحه 1-23]

ر

  • رابطه بررسی مبانی دعا از منظر مولوی با تأکید بر مثنوی [دوره 8، شماره 32، 1392، صفحه 38-61]
  • راحة‌الصدور تأثیرپذیری راوندی از شاهنامه و خدمت وی به تصحیح شاهنامه در راحة الصدور [دوره 10، شماره 38، 1394، صفحه 29-48]
  • راحه الصدور تحلیل زندگی، شخصیت و جایگاه علمی و ادبی راوندی [دوره 4، شماره 17، 1388، صفحه 79-100]
  • راشد حسین مضامین و ساختار های شعر مقاومت در ادب راشد حسین [دوره 6، 24-25، 1390، صفحه 36-52]
  • ریاض العارفین جستاری در ادبیات عرفانی محقق اردبیلی با نگاهی به کتاب ریاض العارفین [دوره 6، 24-25، 1390، صفحه 119-129]
  • راویان ثقه بررسی سندی زیارت حضرت امیرالمؤمنین علی(ع)در روز غدیر [دوره 5، شماره 19، 1389، صفحه 104-119]
  • راوندی تحلیل زندگی، شخصیت و جایگاه علمی و ادبی راوندی [دوره 4، شماره 17، 1388، صفحه 79-100]
  • رثاء بررسی اسلوب و مضامین شعری عبدالعظیم ربیعی در مدح و رثاء اهل بیت(ع) [دوره 6، 24-25، 1390، صفحه 100-118]
  • رد العجز صنعت تکرار، انواع و کاربردهای آن در بدیع [دوره 7، شماره 27، 1391، صفحه 38-51]
  • ردیف بررسی سبک تکرار در اشعار طالب آملی [دوره 7، شماره 26، 1391، صفحه 80-101]
  • ردیف جامی و موسیقی [دوره 9، شماره 37، 1393، صفحه 41-67]
  • ردیـف تحلیل قافیه و ردیف در کلیات شمس [دوره 9، شماره 35، 1393، صفحه 95-126]
  • رذایل و فضایل اخلاق تحلیل اجتماعی سیاسی وصیّت نامه های شاهنامه [دوره 7، شماره 26، 1391، صفحه 1-33]
  • رستم نقد و بررسی روانکاوانه شخصیت رستم و سهراب(بر اساس داستان رستم و سهراب) [دوره 8، شماره 32، 1392، صفحه 120-155]
  • رستم تحلیل شخصیت رستم در نبرد با سهراب [دوره 7، شماره 27، 1391، صفحه 1-17]
  • رستم سیمای پیر فرزانة طریقت، در داستان رستم و سهراب [دوره 4، شماره 16، 1388، صفحه 58-83]
  • رسول خدا نقد و بررسی دیدگاه جورج شکّور درباره ی رسول خدا در«ملحمة الرسول» [دوره 9، شماره 35، 1393، صفحه 53-72]
  • رقیب مدیریت سیاسی بر ناشناخته ها در کلیله و دمنه [دوره 8، شماره 30، 1392، صفحه 18-33]
  • رمان شخصیّت و شخصیّت پردازی در رمان «ملکوت» [دوره 8، شماره 31، 1392، صفحه 102-119]
  • رمان شخصیت پردازی زنان در سه رمان جنگ ایران [دوره 6، 24-25، 1390، صفحه 1-16]
  • رمان بازتاب وضعیت موقتی مهاجرت در زمان ـ مکان روایی رمان های مهاجران افغان [دوره 10، شماره 40، 1394، صفحه 73-102]
  • رمان بررسی تطبیقی عنصر شخصیت در رمان های «دا» و «أم سعد» [دوره 13، شماره 48، 1397، صفحه 131-152]
  • رمان المصابیح الزرق بررسی و تحلیل بازتاب جنگ جهانی دوم در دو رمان سووشون و المصابیح الزرق [دوره 11، شماره 42، 1395، صفحه 109-138]
  • رمانتیسم ویکتور هوگو، نویسنده ی قهرمان پروریا قهرمان سخنوری [دوره 4، شماره 16، 1388، صفحه 84-95]
  • رمانتیسم بررسی تطبیقی مولفه‌های رمانتیسم در سروده‌های «احمد شاملو» و «نزار قبانی» [دوره 11، شماره 44، 1395، صفحه 137-158]
  • رمان رﺋالیستی٬ رمان آموزشی٬ پاریس٬ شهرستان٬ سیاست٬ پول٬ زن و اطرافیان رمان آموزشی در ادبیات قرن نوزده فرانسه [دوره 6، شماره 23، 1390، صفحه 46-62]
  • رمان سوشون بررسی و تحلیل بازتاب جنگ جهانی دوم در دو رمان سووشون و المصابیح الزرق [دوره 11، شماره 42، 1395، صفحه 109-138]
  • رمان معاصر بررسی دغدغه ها و مشکلات زنان در آثار « چراغ ها را من خاموش می کنم» و « عادت می کنیم» زویا پیرزاد [دوره 10، شماره 39، 1394، صفحه 113-137]
  • رمان نیمه‏غایب بررسی عناصر داستانی در رمان نیمه غایب حسین سناپور [دوره 7، شماره 28، 1391، صفحه 101-124]
  • رمان نو زبان و شیوه های روایتگری در رمان نو [دوره 5، شماره 19، 1389، صفحه 1-18]
  • رمز بررسی رمز و نماد در حدیقه سنایی [دوره 8، شماره 30، 1392، صفحه 49-72]
  • رمز تعریض و اهمیّت آن در علوم بلاغی [دوره 6، شماره 22، 1390، صفحه 18-35]
  • رمز موتیف شخصیت‌های قرآنی در شعر پایداری سمیح القاسم [دوره 12، شماره 46، 1396، صفحه 153-175]
  • رمز نماد و نمادگرایی در اشعار فریدون مشیری [دوره 13، شماره 47، 1397، صفحه 113-136]
  • رمزگان توضیح و معرفی متدولوژی رمزگان پنج‌گانة رولات بارت با نمونة عملی از نمایشنامة فیزیکدانها اثر فریدریش دورنمات [دوره 6، 24-25، 1390، صفحه 140-162]
  • رنج مرگ و زندگی از دیدگاه نیچه و کرکگور [دوره 5، شماره 18، 1389، صفحه 39-66]
  • رویا رویای اسطوره ها در شاهنامه [دوره 5، شماره 18، 1389، صفحه 81-105]
  • رویا خیال و تناقض نمائی در عرفان ابن عربی [دوره 4، شماره 15، 1388، صفحه 73-96]
  • روایت روش و جایگاه ادبی حمزه اصفهانی در روایت و شرح دیوان ابو نواس [دوره 7، شماره 29، 1391، صفحه 128-155]
  • روایت لافونتن1و حکایات فارسی [دوره 4، شماره 14، 1388، صفحه 24-33]
  • روایت شناسی بررسی ساختار روایی در مرزبان نامه [دوره 9، شماره 34، 1393، صفحه 81-102]
  • روان‌پریشی بررسی «داستان در داستان» در ادبیات ایران و آلمان (با تمرکز بر ریشه‌های شرقی آن) [دوره 9، شماره 37، 1393، صفحه 147-174]
  • رودکی تحلیل اماری تشبیه در دیوان رودکی [دوره 7، شماره 28، 1391، صفحه 1-17]
  • رودکی سیمای خرد در سبک خراسانی (رودکی،فردوسی،ناصرخسرو،خیام) [دوره 6، شماره 23، 1390، صفحه 154-177]
  • روس طرح وجدال در داستان غریبه درشهر [دوره 10، شماره 39، 1394، صفحه 9-38]
  • روش سمعی_بصری آموزش زبان فرانسه به کودکان ایرانی با رویکرد ارتباطی [دوره 8، شماره 32، 1392، صفحه 90-119]
  • روشنگری بررسی «داستان در داستان» در ادبیات ایران و آلمان (با تمرکز بر ریشه‌های شرقی آن) [دوره 9، شماره 37، 1393، صفحه 147-174]
  • رویکرد ارتباطی آموزش زبان فرانسه به کودکان ایرانی با رویکرد ارتباطی [دوره 8، شماره 32، 1392، صفحه 90-119]
  • رویکردهای مشترک مقایسه عوامل مشترک نوزایی شعر معاصر عربی و فارسی و رویکردهای ادبی – اجتماعی آن [دوره 5، شماره 19، 1389، صفحه 19-36]
  • رولان بارت توضیح و معرفی متدولوژی رمزگان پنج‌گانة رولات بارت با نمونة عملی از نمایشنامة فیزیکدانها اثر فریدریش دورنمات [دوره 6، 24-25، 1390، صفحه 140-162]
  • رومانتیسم- طبیعت نقش طبیعت در آثار نویسندگان دوره ماقبل رومانتیسم [دوره 10، شماره 41، 1394، صفحه 57-84]
  • رئالیسم واقع گرایی در شعر نو [دوره 9، شماره 36، 1393، صفحه 95-122]
  • رئالیسم مطالعه رئالیستی رمان های «شکر تلخ» و «گزنه» از جعفر شهری [دوره 13، شماره 48، 1397، صفحه 101-129]

ز

  • زیارت بررسی سندی زیارت حضرت امیرالمؤمنین علی(ع)در روز غدیر [دوره 5، شماره 19، 1389، صفحه 104-119]
  • زیارت مأثوره بررسی سندی زیارت حضرت امیرالمؤمنین علی(ع)در روز غدیر [دوره 5، شماره 19، 1389، صفحه 104-119]
  • زاویه‏دید بررسی عناصر داستانی در رمان نیمه غایب حسین سناپور [دوره 7، شماره 28، 1391، صفحه 101-124]
  • زیباشناختی زیباشناختی واژگان قرآنی در پرتو ادبیات تازی وپارسی با موضوع آرایه تشخیص personification [دوره 14، شماره 49، 1398، صفحه 101-122]
  • زیبایی شناختی عاطفی واکاوی حرف تمنّی لیت در قرآن کریم از منظر مربّع معناشناسی و زیبایی شناختی گفتمان [دوره 14، شماره 49، 1398، صفحه 27-53]
  • زیبایی شناسی بررسی وجوه زیبایی شناسی نوشتار زویا پیرزاد در سه مجموعه داستان [دوره 7، شماره 29، 1391، صفحه 82-109]
  • زیبایی شناسی بررسی زیبایی شناسانه ی اشعارعاشورایی فدایی مازندرانی از منظر آرایه های معنوی سنتّی و نو ( ایهام ، لفّ و نشر ، حس آمیزی و پارادوکس ) [دوره 9، شماره 35، 1393، صفحه 35-52]
  • زیبایی شناسی تحلیل انتقادی نظریّة هنر و ادبیّات در منظومة فکری ـ فلسفی افلاطون [دوره 11، شماره 43، 1395، صفحه 31-52]
  • زبان نقش زبان ملّی در فرایند جهانی سازی [دوره 8، شماره 31، 1392، صفحه 82-101]
  • زبان تأثیر عادت واره های اجتماعی در شکل گیری تشبیهات حسن غزنوی [دوره 8، شماره 30، 1392، صفحه 93-111]
  • زبان بررسی وجوه زیبایی شناسی نوشتار زویا پیرزاد در سه مجموعه داستان [دوره 7، شماره 29، 1391، صفحه 82-109]
  • زبان بررسی تطبیقی الگوی ساخت اسم و صفت مرکب در اشعار سپهری و اخوان‌ثالث [دوره 7، شماره 26، 1391، صفحه 51-79]
  • زبان زبان و شیوه های روایتگری در رمان نو [دوره 5، شماره 19، 1389، صفحه 1-18]
  • زبان رویای اسطوره ها در شاهنامه [دوره 5، شماره 18، 1389، صفحه 81-105]
  • زبان خوانش نمادین غرب در داستان‌های "فارسی شکر است" از محمد علی جمال زاده و " قندیل ام هاشم " از یحیی حقی [دوره 10، شماره 40، 1394، صفحه 51-72]
  • زبان تاجیکی گفتمان و همگرایی زبانهای فارسی و تاجیکی از دیرباز تاکنون [دوره 4، شماره 15، 1388، صفحه 54-72]
  • زبان دراماتیک تحلیلی بر عناصر شبه زبانی در آثار نمایشی [دوره 4، شماره 14، 1388، صفحه 99-109]
  • زبان شناسی نقد و تحلیل آراء زبان شناختی ابن خالویه در باره وقف در قرائت [دوره 13، شماره 48، 1397، صفحه 59-82]
  • زبان شناسی جنسیت زبان و جنسیت در رمان شوهر آهو خانم [دوره 8، شماره 30، 1392، صفحه 1-17]
  • زبانشناسی سیستمی ـ نقش گرا تحلیل گفتمان شعر ’پنجره‘ از فروغ فرخزاد از منظر زبانشناسی سیستمی ـ نقشگرا [دوره 11، شماره 44، 1395، صفحه 9-40]
  • زبان‌شناسیِ شناختی مطالعه‌ی شناختی افعال استعاری در قرآن کریم [دوره 14، شماره 49، 1398، صفحه 123-144]
  • زبان عربی ترادف در زبان عربی [دوره 7، شماره 29، 1391، صفحه 156-185]
  • زبان فارسی گفتمان و همگرایی زبانهای فارسی و تاجیکی از دیرباز تاکنون [دوره 4، شماره 15، 1388، صفحه 54-72]
  • زبان فارسی نقد ترجمه اسماء خداوند [دوره 14، شماره 49، 1398، صفحه 55-69]
  • زبان مجازی تأملی بر وجوه بلاغی در نثر آهنگین ابراهیم گلستان [دوره 4، شماره 16، 1388، صفحه 41-57]
  • زُروانیه فردوسی و زُروانیه بررسی تأثیرپذیری فردوسی از آیین زُروانی [دوره 4، شماره 17، 1388، صفحه 1-15]
  • زکات نقش بافت و قرینه در هویت یابی نهایی واژگان قرآن [دوره 14، شماره 49، 1398، صفحه 71-100]
  • زمان بررسی موارد زمان پریشی در رمان "خورشید"، براساس نظریه ی زمان روایی ژرار ژنت [دوره 11، شماره 44، 1395، صفحه 159-180]
  • زمخشری ابتکار زمخشری در مقامه نویسی [دوره 6، شماره 22، 1390، صفحه 72-82]
  • زن شخصیت پردازی زنان در سه رمان جنگ ایران [دوره 6، 24-25، 1390، صفحه 1-16]
  • زن فردوسی و زُروانیه بررسی تأثیرپذیری فردوسی از آیین زُروانی [دوره 4، شماره 17، 1388، صفحه 1-15]
  • زنان بررسی دغدغه ها و مشکلات زنان در آثار « چراغ ها را من خاموش می کنم» و « عادت می کنیم» زویا پیرزاد [دوره 10، شماره 39، 1394، صفحه 113-137]
  • زندگی سیمای مرگ در اشعار بدر شاکرسیّاب [دوره 5، شماره 20، 1389، صفحه 94-109]
  • زندگی مرگ و زندگی از دیدگاه نیچه و کرکگور [دوره 5، شماره 18، 1389، صفحه 39-66]
  • زندگی تحلیل زندگی، شخصیت و جایگاه علمی و ادبی راوندی [دوره 4، شماره 17، 1388، صفحه 79-100]
  • زن زیادی سازوکارهای طنزآفرینی در داستان‌های کوتاه جلال آل احمد [دوره 6، شماره 23، 1390، صفحه 1-21]
  • زویا پیرزاد بررسی دغدغه ها و مشکلات زنان در آثار « چراغ ها را من خاموش می کنم» و « عادت می کنیم» زویا پیرزاد [دوره 10، شماره 39، 1394، صفحه 113-137]

ژ

  • ژنت بررسی موارد زمان پریشی در رمان "خورشید"، براساس نظریه ی زمان روایی ژرار ژنت [دوره 11، شماره 44، 1395، صفحه 159-180]

س

  • سیّاب سیمای مرگ در اشعار بدر شاکرسیّاب [دوره 5، شماره 20، 1389، صفحه 94-109]
  • ساختار تحلیل ساختاری قصه «بهرام گور»در هقت پیکر نظامی بر اساس «سفرنویسنده»کریستوفر ووگلر [دوره 7، شماره 28، 1391، صفحه 67-100]
  • ساختار شکنی «بررسی چگونگی به‌کارگیری آرایه تلمیح در شعر خاقانی و معرفی نوآوری او در این حوزه» [دوره 9، شماره 35، 1393، صفحه 127-146]
  • ساختارگرایی زبان و شیوه های روایتگری در رمان نو [دوره 5، شماره 19، 1389، صفحه 1-18]
  • ساختار گرایی نقد ساختار گرایانه و تحلیل محتوایی اشعار ولی دشت بیاضی [دوره 10، شماره 41، 1394، صفحه 85-104]
  • ساختارگرایی تکوینی بازتاب وضعیت موقتی مهاجرت در زمان ـ مکان روایی رمان های مهاجران افغان [دوره 10، شماره 40، 1394، صفحه 73-102]
  • ساختارها مضامین و ساختار های شعر مقاومت در ادب راشد حسین [دوره 6، 24-25، 1390، صفحه 36-52]
  • ساخت شکنی چرا منظومه خسرو و شیرین نظامی دو صدایی است؟ [دوره 5، شماره 18، 1389، صفحه 24-38]
  • ساختواژ- نحوی بررسی مقایسه ای ساختار فعل و اسم در دو زبان فارسی و فرانسه [دوره 13، شماره 47، 1397، صفحه 83-111]
  • ساز جامی و موسیقی [دوره 9، شماره 37، 1393، صفحه 41-67]
  • سیاست مدیریت سیاسی بر ناشناخته ها در کلیله و دمنه [دوره 8، شماره 30، 1392، صفحه 18-33]
  • سیاست طنزپردازان معاصر [دوره 5، شماره 21، 1389، صفحه 89-114]
  • سیاست بررسی ابعاد عدالت‌ستایی در اشعار حکیم سنایی [دوره 4، شماره 17، 1388، صفحه 57-78]
  • سیاست و ادبیات ویکتور هوگو، نویسنده ی قهرمان پروریا قهرمان سخنوری [دوره 4، شماره 16، 1388، صفحه 84-95]
  • ساکن-پویا روایتی تازه از حکایت بوی جوی مولیان [دوره 9، شماره 34، 1393، صفحه 103-120]
  • سانسور سانسور و اقسام و روش های آن [دوره 6، 24-25، 1390، صفحه 163-184]
  • سبحه الابرار تأثیر پذیری جامی از شعرا و نویسندگان پیش از خود در آفرینش مثنوی هفت اورنگ [دوره 5، شماره 20، 1389، صفحه 54-93]
  • سبک سنّت و نوآوری در اشعار حسن عطار [دوره 10، شماره 41، 1394، صفحه 105-120]
  • سبک نوآوری های شاعرانه عبدالباقی عمری [دوره 11، شماره 43، 1395، صفحه 111-128]
  • سبک بازگشت تأثر قاآنی از حافظ [دوره 7، شماره 26، 1391، صفحه 128-149]
  • سبک خراسانی سیمای خرد در سبک خراسانی (رودکی،فردوسی،ناصرخسرو،خیام) [دوره 6، شماره 23، 1390، صفحه 154-177]
  • سبک زبانی- معنایی سبک زبان و مطالعة نمود معنایی آن در شخصیت‌پردازی دو داستان از مثنوی معنوی براساس فرانقش‌های نظام گذرایی [دوره 13، شماره 47، 1397، صفحه 61-82]
  • سبک شناسی سبک شناسی استقبال میرنجات (نسخه خطی) از محتشم کاشانی [دوره 8، شماره 33، 1392، صفحه 5-36]
  • سبک شناسی بررسی ویژگیهای سبکی اشعار باقی ماندۀ دورۀ اول ادبیات فارسی (طاهریان و صفاریان) [دوره 9، شماره 34، 1393، صفحه 121-144]
  • سبک عراقی ردّپایی از مکتب "واسوخت" در ده نامه های سبک عراقی [دوره 5، شماره 21، 1389، صفحه 115-128]
  • سبک نثر نقش واهمیت فردیت خلاق وصاحب سبک ابوالفضل بیهقی در سیر تحول سبک نثر فارسی [دوره 5، شماره 21، 1389، صفحه 52-74]
  • سبک نگارش داستان تخیلی: ماهیت، تاریخچه، درونمایه و سبک نگارش [دوره 4، شماره 17، 1388، صفحه 146-161]
  • سپیده کاشانی بررسی ویژگی های سبکی و تحلیل محتوایی شعر سپیده کاشانی (1313-1371) [دوره 6، شماره 22، 1390، صفحه 36-57]
  • سپهری بررسی تطبیقی الگوی ساخت اسم و صفت مرکب در اشعار سپهری و اخوان‌ثالث [دوره 7، شماره 26، 1391، صفحه 51-79]
  • سپهری نقد مضمونی "هشت کتاب" در دایره ی خلأ درونی روح، نقطه ی عروج سهراب سپهری: از پدیدار شناسی تا عرفان [دوره 9، شماره 36، 1393، صفحه 147-164]
  • سخنرانی سیاسی ویکتور هوگو، نویسنده ی قهرمان پروریا قهرمان سخنوری [دوره 4، شماره 16، 1388، صفحه 84-95]
  • سیدمرتضی فرانقد ادبی در آثار سیدمرتضی(ره) [دوره 10، شماره 40، 1394، صفحه 103-132]
  • سرباز مقایسه ی ادبیات ضد جنگ در آثار اریش ماریا رمارک و ولفگانگ بورشرت [دوره 7، شماره 29، 1391، صفحه 110-127]
  • سرودن روایتی تازه از حکایت بوی جوی مولیان [دوره 9، شماره 34، 1393، صفحه 103-120]
  • سروده های دینی و آیینی تبیین رویکرد ادبی ابن شهرآشوب مازندرانی و بررسی سروده های وی [دوره 8، شماره 33، 1392، صفحه 91-104]
  • سروری پژوهشی در شرح عربی گلستان سعدی نگاشته در قرن دهم هجری [دوره 7، شماره 29، 1391، صفحه 16-81]
  • سطوح داستانی بررسی ساختار روایی در مرزبان نامه [دوره 9، شماره 34، 1393، صفحه 81-102]
  • سعادت نگاهی به اخلاق ارسطو و تأثیرات آن [دوره 4، شماره 17، 1388، صفحه 101-128]
  • سعدی بیماری ها ، باورهای طبی و گیاهان دارویی در آثار سعدی [دوره 5، شماره 20، 1389، صفحه 155-171]
  • سعدی بررسی تطبیقی حرکات جسمی در شعر سعدی و متنبّی [دوره 10، شماره 38، 1394، صفحه 49-85]
  • سعدی آموزۀ عفو در گلستان سعدی [دوره 13، شماره 47، 1397، صفحه 137-160]
  • سفر نویسنده ووگلر تحلیل ساختاری قصه «بهرام گور»در هقت پیکر نظامی بر اساس «سفرنویسنده»کریستوفر ووگلر [دوره 7، شماره 28، 1391، صفحه 67-100]
  • سُلافة حجاوی فلسطینیات در اشعار سُلافِه حَجاوِی [دوره 9، شماره 36، 1393، صفحه 123-146]
  • سلسله ا لذهب تأثیر پذیری جامی از شعرا و نویسندگان پیش از خود در آفرینش مثنوی هفت اورنگ [دوره 5، شماره 20، 1389، صفحه 54-93]
  • سمبولیسم اروپایی انواع نمادها در شعر معاصر عربی [دوره 10، شماره 38، 1394، صفحه 9-27]
  • سمیح القاسم موتیف شخصیت‌های قرآنی در شعر پایداری سمیح القاسم [دوره 12، شماره 46، 1396، صفحه 153-175]
  • سنایی بررسی رمز و نماد در حدیقه سنایی [دوره 8، شماره 30، 1392، صفحه 49-72]
  • سنایی بررسی ابعاد عدالت‌ستایی در اشعار حکیم سنایی [دوره 4، شماره 17، 1388، صفحه 57-78]
  • سنّت سنّت و نوآوری در اشعار حسن عطار [دوره 10، شماره 41، 1394، صفحه 105-120]
  • سنّت ده نامه نویسی ردّپایی از مکتب "واسوخت" در ده نامه های سبک عراقی [دوره 5، شماره 21، 1389، صفحه 115-128]
  • سند بررسی سندی زیارت حضرت امیرالمؤمنین علی(ع)در روز غدیر [دوره 5، شماره 19، 1389، صفحه 104-119]
  • سنگ صبور تطبیق مؤلفه های ناتورالیسم با آثار صادق چوبک [دوره 12، شماره 46، 1396، صفحه 95-121]
  • سه‌تار سازوکارهای طنزآفرینی در داستان‌های کوتاه جلال آل احمد [دوره 6، شماره 23، 1390، صفحه 1-21]
  • سهراب نقد و بررسی روانکاوانه شخصیت رستم و سهراب(بر اساس داستان رستم و سهراب) [دوره 8، شماره 32، 1392، صفحه 120-155]
  • سهراب تحلیل شخصیت رستم در نبرد با سهراب [دوره 7، شماره 27، 1391، صفحه 1-17]
  • سهراب سیمای پیر فرزانة طریقت، در داستان رستم و سهراب [دوره 4، شماره 16، 1388، صفحه 58-83]
  • سهراب سپهری عرفان سهراب سپهری [دوره 5، شماره 19، 1389، صفحه 37-59]
  • سوره بقره نقد و ارزیابی تطبیقی برخی از ترجمه های معاصر فارسی قرآن کریم از مصدرهای میمی سوره بقره [دوره 14، شماره 49، 1398، صفحه 9-26]
  • سوره بلد واکاوی ساختار آیات الأقسام در قرآن کریم و چالش های فراروی ترجمه آن (نمونه موردی: سوره بلد در ترجمه آیتی، فولادوند، الهی قمشه ای، تفسیر المیزان، تفسیر مجمع البیان، تفسیر نمونه و تفسیر نور) [دوره 12، شماره 45، 1396، صفحه 31-62]
  • سوره نبأ نقد و بررسی سه ترجمه معاصر(مطالعه موردی الهی قمشه ای، فولادوند، آیتی) [دوره 12، شماره 45، 1396، صفحه 63-80]
  • سورئالیسم هنر مدرن و جنبش های تأثیر گذار بر آن [دوره 7، شماره 26، 1391، صفحه 150-174]
  • سوگ سروده بررسی ویژگی های سبکی و تحلیل محتوایی شعر سپیده کاشانی (1313-1371) [دوره 6، شماره 22، 1390، صفحه 36-57]
  • سوگندنامه معرّفی جُنگ خطّی 651 کتابخانة مجلس با نگاهی به ارزش‌های ادبی و پژوهشی آن [دوره 11، شماره 43، 1395، صفحه 73-94]
  • سوگندهاى قرآن واکاوی ساختار آیات الأقسام در قرآن کریم و چالش های فراروی ترجمه آن (نمونه موردی: سوره بلد در ترجمه آیتی، فولادوند، الهی قمشه ای، تفسیر المیزان، تفسیر مجمع البیان، تفسیر نمونه و تفسیر نور) [دوره 12، شماره 45، 1396، صفحه 31-62]

ش

  • شاعران جاهلی بررسی و آنالیز ساختار نسیب در شعرجاهلی [دوره 4، شماره 17، 1388، صفحه 39-56]
  • شاعران گمنام معرّفی جُنگ خطّی 651 کتابخانة مجلس با نگاهی به ارزش‌های ادبی و پژوهشی آن [دوره 11، شماره 43، 1395، صفحه 73-94]
  • شاعر متعهد شعرمطلوب از دیدگاه "حضرت امام جعفرصادق" (ع) [دوره 9، شماره 34، 1393، صفحه 53-80]
  • شاملو سیمای آیدا در شعر شاملو [دوره 8، شماره 31، 1392، صفحه 1-13]
  • شاملو معناو مفهوم آموزه ی آرمان گونه ی ابرمرد در اندیشه ی نیچه وشاملو [دوره 8، شماره 33، 1392، صفحه 63-90]
  • شاملو واقع گرایی در شعر نو [دوره 9، شماره 36، 1393، صفحه 95-122]
  • شاملو تاملی برچگونگی فاصله ی "شاعر" و "راوی"در متون شاعرانه ( با تکیه بر نمونه هایی از شعر حافظ و شاملو) [دوره 9، شماره 37، 1393، صفحه 95-122]
  • شاملو نسبت «قدرت، اراده و ارزش» در اندیشه نیچه و شاملو [دوره 12، شماره 46، 1396، صفحه 9-31]
  • شاملو تحلیل مؤلفه های کارناوالی در مجموعۀ هوای تازه از احمد شاملو؛ با رویکرد به آراء باختین [دوره 12، شماره 46، 1396، صفحه 69-94]
  • شاهنامه نقد دراماتیک داستان رستم و سهراب [دوره 8، شماره 32، 1392، صفحه 62-89]
  • شاهنامه نقد و بررسی روانکاوانه شخصیت رستم و سهراب(بر اساس داستان رستم و سهراب) [دوره 8، شماره 32، 1392، صفحه 120-155]
  • شاهنامه بررسی تقابل(رویارویی) مهر و کین در شاهنامه فردوسی [دوره 7، شماره 29، 1391، صفحه 1-15]
  • شاهنامه تحلیل اجتماعی سیاسی وصیّت نامه های شاهنامه [دوره 7، شماره 26، 1391، صفحه 1-33]
  • شاهنامه بازتاب اندیشه‌های فردوسی در دعاهای شاهنامه [دوره 5، شماره 21، 1389، صفحه 30-53]
  • شاهنامه نقدی بر خوانشهای تاریخ گرایان و اسطوره گرایان از محور طولی روایات شاهنامه و طرح الگویی جدید، بر اساس روش توصیفی [دوره 5، شماره 19، 1389، صفحه 124-141]
  • شاهنامه فردوسی و زُروانیه بررسی تأثیرپذیری فردوسی از آیین زُروانی [دوره 4، شماره 17، 1388، صفحه 1-15]
  • شاهنامه بررسی مقایسه ای داستان اسکندر در شاهنامه با داستان ذوالقرنین در قرآن مجید [دوره 4، شماره 14، 1388، صفحه 1-23]
  • شاهنامه تأثیرپذیری راوندی از شاهنامه و خدمت وی به تصحیح شاهنامه در راحة الصدور [دوره 10، شماره 38، 1394، صفحه 29-48]
  • شاهنامه اسطوره کوه و نخستین زن کوهنورد شاهنامه [دوره 11، شماره 42، 1395، صفحه 51-70]
  • شاهنامه آسیب‌شناسی پژوهش‌های فردوسی‌شناسی (از سال 1357 تا سال 1387) [دوره 11، شماره 42، 1395، صفحه 91-107]
  • شاهنامه و سرود نیبلونگن عشق واندوه در شخصیتهای زن دو اثر حماسی فارسی و آلمانی شاهنامه فردوسی و سرود نیبلونگن [دوره 4، شماره 14، 1388، صفحه 110-120]
  • شاهی و دین فردوسی و زُروانیه بررسی تأثیرپذیری فردوسی از آیین زُروانی [دوره 4، شماره 17، 1388، صفحه 1-15]
  • شیخ شبستری بررسی تطبیقی ازهار گلشن با گلشن راز شیخ محمود شبستری [دوره 6، شماره 23، 1390، صفحه 23-45]
  • شخصیت بررسی کتاب اسراالتوحید از دیدگاه کنش اجتماعی [دوره 8، شماره 32، 1392، صفحه 12-37]
  • شخصیت بررسی عناصر داستانی در رمان نیمه غایب حسین سناپور [دوره 7، شماره 28، 1391، صفحه 101-124]
  • شخصیت بررسی تطبیقی عنصر شخصیت در رمان های «دا» و «أم سعد» [دوره 13، شماره 48، 1397، صفحه 131-152]
  • شخصیت‌پردازی تحلیل جایگاه شخصیت زنان در ادبیات پایداری با تکیه بر رمان «دخیل عشق» [دوره 9، شماره 36، 1393، صفحه 33-66]
  • شخصیّت‌پردازی شخصیّت و شخصیّت پردازی در رمان «ملکوت» [دوره 8، شماره 31، 1392، صفحه 102-119]
  • شخصیت زن تحلیل جایگاه شخصیت زنان در ادبیات پایداری با تکیه بر رمان «دخیل عشق» [دوره 9، شماره 36، 1393، صفحه 33-66]
  • شخصیت های زن عشق واندوه در شخصیتهای زن دو اثر حماسی فارسی و آلمانی شاهنامه فردوسی و سرود نیبلونگن [دوره 4، شماره 14، 1388، صفحه 110-120]
  • شخصیت‌های قرآنی بازخوانی شخصیت‌های قرآنی در شعر پایداری محمود درویش [دوره 11، شماره 42، 1395، صفحه 71-90]
  • شیخ طوسی بررسی الفاظ مشترک ومتضاد درتفسیر التبیان شیخ طوسی [دوره 10، شماره 41، 1394، صفحه 121-149]
  • شیخ گلشنی بررسی تطبیقی ازهار گلشن با گلشن راز شیخ محمود شبستری [دوره 6، شماره 23، 1390، صفحه 23-45]
  • شرّ فردوسی و زُروانیه بررسی تأثیرپذیری فردوسی از آیین زُروانی [دوره 4، شماره 17، 1388، صفحه 1-15]
  • شرح ابو سعید سیرافی ابو سعید سیرافی و شرح کتاب سیبویه [دوره 11، شماره 43، 1395، صفحه 9-29]
  • شرح گلستان پژوهشی در شرح عربی گلستان سعدی نگاشته در قرن دهم هجری [دوره 7، شماره 29، 1391، صفحه 16-81]
  • شرق گوته و مشرق زمین [دوره 5، شماره 21، 1389، صفحه 41-51]
  • شیرین چرا منظومه خسرو و شیرین نظامی دو صدایی است؟ [دوره 5، شماره 18، 1389، صفحه 24-38]
  • شعر ایرانیان پیشگامان نهضت فرهنگی_ادبی (سده های 2و3ق) [دوره 8، شماره 30، 1392، صفحه 73-92]
  • شعر روش و جایگاه ادبی حمزه اصفهانی در روایت و شرح دیوان ابو نواس [دوره 7، شماره 29، 1391، صفحه 128-155]
  • شعر بررسی سبک تکرار در اشعار طالب آملی [دوره 7، شماره 26، 1391، صفحه 80-101]
  • شعر نقش شعر در شکوفایی تفسیر کشف الاسرار میبدی [دوره 4، شماره 16، 1388، صفحه 6-19]
  • شعر تحلیل کاربرد شناختی طنز در شعر احمد شاملو [دوره 8، شماره 33، 1392، صفحه 37-62]
  • شعر نقد و بررسی واژگان و فرایندهای واجی در اشعار ظهیر فاریابی [دوره 9، شماره 34، 1393، صفحه 9-31]
  • شعر بررسی ویژگیهای سبکی اشعار باقی ماندۀ دورۀ اول ادبیات فارسی (طاهریان و صفاریان) [دوره 9، شماره 34، 1393، صفحه 121-144]
  • شعر واقع گرایی در شعر نو [دوره 9، شماره 36، 1393، صفحه 95-122]
  • شعر فلسطینیات در اشعار سُلافِه حَجاوِی [دوره 9، شماره 36، 1393، صفحه 123-146]
  • شعر بررسی تطبیقی حرکات جسمی در شعر سعدی و متنبّی [دوره 10، شماره 38، 1394، صفحه 49-85]
  • شعر بررسی مضمون کودک در شعر عبدالکریم کرمی [دوره 10، شماره 40، 1394، صفحه 25-49]
  • شعر سنّت و نوآوری در اشعار حسن عطار [دوره 10، شماره 41، 1394، صفحه 105-120]
  • شعر تحلیل انتقادی نظریّة هنر و ادبیّات در منظومة فکری ـ فلسفی افلاطون [دوره 11، شماره 43، 1395، صفحه 31-52]
  • شعر نوآوری های شاعرانه عبدالباقی عمری [دوره 11، شماره 43، 1395، صفحه 111-128]
  • شعرآزاد نیمایی تحلیل مقایسه ای نگرش شاملو و نیما در وزن شعر [دوره 7، شماره 27، 1391، صفحه 67-91]
  • شعر پایداری بازخوانی شخصیت‌های قرآنی در شعر پایداری محمود درویش [دوره 11، شماره 42، 1395، صفحه 71-90]
  • شعر پارسی دورۀ اسلامی از آغاز تا دورۀ صفویه وصایت حضرت علی (ع) و بازتاب آن در شعر پارسی تا پیش از دورۀ صفویه [دوره 6، شماره 22، 1390، صفحه 1-17]
  • شعرتأملی مظاهر تأمل از نقطه نظر آموزه های دینی در قصیده طلاسم إیلیا أبو ماضی [دوره 11، شماره 44، 1395، صفحه 109-135]
  • شعر تعلیمی نگرشی نو به پیدایش نظم تعلیمی در ادبیات عرب «عصر عباسی» [دوره 5، شماره 21، 1389، صفحه 129-146]
  • شعر خاقانی صیرورت در اشعار خاقانی با نگاهی به دیدگاههای قدما [دوره 11، شماره 42، 1395، صفحه 9-25]
  • شعر سپید تحلیل مقایسه ای نگرش شاملو و نیما در وزن شعر [دوره 7، شماره 27، 1391، صفحه 67-91]
  • شعرعرب پیش از اسلام بررسی فرجام اندیشی دربرخی از سروده های دوره جاهلیت [دوره 9، شماره 35، 1393، صفحه 73-94]
  • شعر عربی در سدۀ نخست هجری وصایت حضرت علی (ع) و بازتاب آن در شعر پارسی تا پیش از دورۀ صفویه [دوره 6، شماره 22، 1390، صفحه 1-17]
  • شعر غنایی تطبیق دو اثر منظوم "تریستان و ایزولد" اثر گوتفرید فون اشتراسبورگ و "ویس و رامین" از فخرالدین اسعد گرگانی [دوره 4، شماره 14، 1388، صفحه 56-76]
  • شعر فارسی قرن 5 معرّفی جُنگ خطّی 651 کتابخانة مجلس با نگاهی به ارزش‌های ادبی و پژوهشی آن [دوره 11، شماره 43، 1395، صفحه 73-94]
  • شعر فلسطین مضامین و ساختار های شعر مقاومت در ادب راشد حسین [دوره 6، 24-25، 1390، صفحه 36-52]
  • شعر فلسطین موتیف شخصیت‌های قرآنی در شعر پایداری سمیح القاسم [دوره 12، شماره 46، 1396، صفحه 153-175]
  • شعر مطلوب شعرمطلوب از دیدگاه "حضرت امام جعفرصادق" (ع) [دوره 9، شماره 34، 1393، صفحه 53-80]
  • شعر معاصر سیمای آیدا در شعر شاملو [دوره 8، شماره 31، 1392، صفحه 1-13]
  • شعر معاصر نمادپردازی در شعر شفیعی کدکنی [دوره 10، شماره 41، 1394، صفحه 27-56]
  • شعر معاصر ایران تحلیل گفتمان شعر ’پنجره‘ از فروغ فرخزاد از منظر زبانشناسی سیستمی ـ نقشگرا [دوره 11، شماره 44، 1395، صفحه 9-40]
  • شعر معاصر عرب بررسی توصیفی- تحلیلی التزام سیاسی در شعر عزالدین مهیوبی [دوره 10، شماره 40، 1394، صفحه 9-24]
  • شعر معاصر عربی مقایسه عوامل مشترک نوزایی شعر معاصر عربی و فارسی و رویکردهای ادبی – اجتماعی آن [دوره 5، شماره 19، 1389، صفحه 19-36]
  • شعر معاصر عربی انواع نمادها در شعر معاصر عربی [دوره 10، شماره 38، 1394، صفحه 9-27]
  • شعر معاصر فارسی مقایسه عوامل مشترک نوزایی شعر معاصر عربی و فارسی و رویکردهای ادبی – اجتماعی آن [دوره 5، شماره 19، 1389، صفحه 19-36]
  • شعر منثور تحلیل مقایسه ای نگرش شاملو و نیما در وزن شعر [دوره 7، شماره 27، 1391، صفحه 67-91]
  • شفیعی‌کدکنی نمادپردازی در شعر شفیعی کدکنی [دوره 10، شماره 41، 1394، صفحه 27-56]
  • شکر تلخ مطالعه رئالیستی رمان های «شکر تلخ» و «گزنه» از جعفر شهری [دوره 13، شماره 48، 1397، صفحه 101-129]
  • شکل بیرونی بررسی ویژگیهای سبکی اشعار باقی ماندۀ دورۀ اول ادبیات فارسی (طاهریان و صفاریان) [دوره 9، شماره 34، 1393، صفحه 121-144]
  • شکل درونی بررسی ویژگیهای سبکی اشعار باقی ماندۀ دورۀ اول ادبیات فارسی (طاهریان و صفاریان) [دوره 9، شماره 34، 1393، صفحه 121-144]
  • شکل ذهنی بررسی ویژگیهای سبکی اشعار باقی ماندۀ دورۀ اول ادبیات فارسی (طاهریان و صفاریان) [دوره 9، شماره 34، 1393، صفحه 121-144]
  • شکوفایی نقش شعر در شکوفایی تفسیر کشف الاسرار میبدی [دوره 4، شماره 16، 1388، صفحه 6-19]
  • شهریار ارادت قلبی شهریار به مولا علی (ع) [دوره 4، شماره 14، 1388، صفحه 34-55]
  • شهروند بیان چند نکته اجتماعی، اخلاقی در برخی از متون ادب فارسی (با تأکید بر مفهوم شهروندی) [دوره 6، 24-25، 1390، صفحه 17-35]
  • شوالیه گری بررّسی پیدایش و جایگاه جام مقدّس در رمانهای شهسواری آرتور در ادبیّات آلمانی [دوره 5، شماره 18، 1389، صفحه 67-80]
  • شوهر آهو خانم زبان و جنسیت در رمان شوهر آهو خانم [دوره 8، شماره 30، 1392، صفحه 1-17]
  • شیوه های تولید اجتماعی نگاهی به برخی علل و عوامل قانون گریزی در دوره مشروطه [دوره 5، شماره 20، 1389، صفحه 192-222]

ص

  • صائب تبریزی بررسی و تحلیل مضامین اخلاقی «تواضع و تکبّر» دردیوان صائب تبریزی [دوره 9، شماره 37، 1393، صفحه 9-40]
  • صدای راوی تاملی برچگونگی فاصله ی "شاعر" و "راوی"در متون شاعرانه ( با تکیه بر نمونه هایی از شعر حافظ و شاملو) [دوره 9، شماره 37، 1393، صفحه 95-122]
  • صیرورت صیرورت در اشعار خاقانی با نگاهی به دیدگاههای قدما [دوره 11، شماره 42، 1395، صفحه 9-25]
  • صعالیک بررسی و آنالیز ساختار نسیب در شعرجاهلی [دوره 4، شماره 17، 1388، صفحه 39-56]
  • صلب بررسی و نقد ترجمه های معاصر از آیات ششم و هفتم سوره طارق [دوره 12، شماره 46، 1396، صفحه 123-151]
  • صلح معاصرسازی اسطورۀ آرش، مبتنی بر فیزیک مدرن [دوره 7، شماره 26، 1391، صفحه 34-50]
  • صمد بهرنگی نقش و کارکرد داستانی قهرمانان، شریران و یاریگران در قصه های صمد بهرنگی بر اساس نظریه پراپ [دوره 11، شماره 44، 1395، صفحه 81-108]
  • صورت خیالی شیوه ابداعی ملاصدرا در تبیین استدلالی تجرد قوه خیال [دوره 7، شماره 27، 1391، صفحه 52-66]
  • صورخیال تآثیر اشعار جامی (دیوان و هفت اورنگ) بر تصویرهای شاعرانه هفت منظرهاتفی... [دوره 7، شماره 27، 1391، صفحه 18-37]
  • صور خیال نقد و بررسی جنبه های ادبی اشعار میرزاده عشقی [دوره 9، شماره 35، 1393، صفحه 9-34]

ض

  • ضوابط ترجمه بررسی و نقد ترجمه های معاصر از آیات ششم و هفتم سوره طارق [دوره 12، شماره 46، 1396، صفحه 123-151]

ط

  • طالب بررسی سبک تکرار در اشعار طالب آملی [دوره 7، شماره 26، 1391، صفحه 80-101]
  • طب طب سنتی و شیوه های درمانی در پنج گنج نظامی [دوره 6، شماره 23، 1390، صفحه 116-131]
  • طبیعت عرفان سهراب سپهری [دوره 5، شماره 19، 1389، صفحه 37-59]
  • طبیعت وصف طبیعت در اشعار اصفهانیان عربی سرای سده چهارم تا ششم هجری [دوره 5، شماره 18، 1389، صفحه 106-120]
  • طبیعت ابن معتز، وصافی چیره دست در وصف مظاهر طبیعت [دوره 4، شماره 15، 1388، صفحه 141-162]
  • طبیعت گرایی سیمای خرد در سبک خراسانی (رودکی،فردوسی،ناصرخسرو،خیام) [دوره 6، شماره 23، 1390، صفحه 154-177]
  • طرح طرح وجدال در داستان غریبه درشهر [دوره 10، شماره 39، 1394، صفحه 9-38]
  • طرحواره‌های تصویری مطالعه‌ی شناختی افعال استعاری در قرآن کریم [دوره 14، شماره 49، 1398، صفحه 123-144]
  • طلاسم مظاهر تأمل از نقطه نظر آموزه های دینی در قصیده طلاسم إیلیا أبو ماضی [دوره 11، شماره 44، 1395، صفحه 109-135]
  • طنز سازوکارهای طنزآفرینی در داستان‌های کوتاه جلال آل احمد [دوره 6، شماره 23، 1390، صفحه 1-21]
  • طنز طنزپردازان معاصر [دوره 5، شماره 21، 1389، صفحه 89-114]
  • طنز تحلیل کاربرد شناختی طنز در شعر احمد شاملو [دوره 8، شماره 33، 1392، صفحه 37-62]
  • طنین تاملی برچگونگی فاصله ی "شاعر" و "راوی"در متون شاعرانه ( با تکیه بر نمونه هایی از شعر حافظ و شاملو) [دوره 9، شماره 37، 1393، صفحه 95-122]

ظ

  • ظهیر فاریابی نقد و بررسی واژگان و فرایندهای واجی در اشعار ظهیر فاریابی [دوره 9، شماره 34، 1393، صفحه 9-31]

ع

  • عادت می کنیم بررسی دغدغه ها و مشکلات زنان در آثار « چراغ ها را من خاموش می کنم» و « عادت می کنیم» زویا پیرزاد [دوره 10، شماره 39، 1394، صفحه 113-137]
  • عادت‌واره‌ها تأثیر عادت واره های اجتماعی در شکل گیری تشبیهات حسن غزنوی [دوره 8، شماره 30، 1392، صفحه 93-111]
  • عالم معلم و متعلم [دوره 5، شماره 19، 1389، صفحه 120-124]
  • عالم خیال شیوه ابداعی ملاصدرا در تبیین استدلالی تجرد قوه خیال [دوره 7، شماره 27، 1391، صفحه 52-66]
  • عالم مادی خیال و تناقض نمائی در عرفان ابن عربی [دوره 4، شماره 15، 1388، صفحه 73-96]
  • عالم مجرد خیال و تناقض نمائی در عرفان ابن عربی [دوره 4، شماره 15، 1388، صفحه 73-96]
  • عالم معنا غربت روح در مثنوی مولوی [دوره 7، شماره 27، 1391، صفحه 92-114]
  • عبدالباقی عمری نوآوری های شاعرانه عبدالباقی عمری [دوره 11، شماره 43، 1395، صفحه 111-128]
  • عبدالعظیم ربیعی بررسی اسلوب و مضامین شعری عبدالعظیم ربیعی در مدح و رثاء اهل بیت(ع) [دوره 6، 24-25، 1390، صفحه 100-118]
  • عبدالکریم کرمی بررسی مضمون کودک در شعر عبدالکریم کرمی [دوره 10، شماره 40، 1394، صفحه 25-49]
  • عدالت بررسی ابعاد عدالت‌ستایی در اشعار حکیم سنایی [دوره 4، شماره 17، 1388، صفحه 57-78]
  • عید الغدیر بررسی ویژگی های حماسه در «ملحمة عید الغدیر» اثر بولس یوسف سلامه [دوره 5، شماره 19، 1389، صفحه 60-76]
  • عراق نوآوری های شاعرانه عبدالباقی عمری [دوره 11، شماره 43، 1395، صفحه 111-128]
  • عرفان عرفان سهراب سپهری [دوره 5، شماره 19، 1389، صفحه 37-59]
  • عرفان و تصوّف «حجاب رینی» و «حجاب غینی» در کشف‌المحجوب هجویری [دوره 4، شماره 15، 1388، صفحه 123-140]
  • عرف و شرع نگاهی به برخی علل و عوامل قانون گریزی در دوره مشروطه [دوره 5، شماره 20، 1389، صفحه 192-222]
  • عزالدین مهیوبی بررسی توصیفی- تحلیلی التزام سیاسی در شعر عزالدین مهیوبی [دوره 10، شماره 40، 1394، صفحه 9-24]
  • عشاق جامی و موسیقی [دوره 9، شماره 37، 1393، صفحه 41-67]
  • عشق عشق واندوه در شخصیتهای زن دو اثر حماسی فارسی و آلمانی شاهنامه فردوسی و سرود نیبلونگن [دوره 4، شماره 14، 1388، صفحه 110-120]
  • عشق و تدبیر الهی تطبیق دو اثر منظوم "تریستان و ایزولد" اثر گوتفرید فون اشتراسبورگ و "ویس و رامین" از فخرالدین اسعد گرگانی [دوره 4، شماره 14، 1388، صفحه 56-76]
  • عصر عباسی مدیحه سرایی اصفهانیان عربی سرای در عصر عباسی [دوره 6، شماره 22، 1390، صفحه 121-139]
  • عصر عباسی نگرشی نو به پیدایش نظم تعلیمی در ادبیات عرب «عصر عباسی» [دوره 5، شماره 21، 1389، صفحه 129-146]
  • عصر عباسی نگاهی جامعه شناختی بر مقامات بدیع الزمان همدانی [دوره 10، شماره 39، 1394، صفحه 139-164]
  • عطار فرجام شناسی در الهی نامه و مصیبت نامه عطار نیشابوری [دوره 7، شماره 28، 1391، صفحه 18-44]
  • عفو آموزۀ عفو در گلستان سعدی [دوره 13، شماره 47، 1397، صفحه 137-160]
  • عقل چیستی وجاودانگی نفس ازمنظر ملاصدرا واسپینوزا [دوره 4، شماره 16، 1388، صفحه 20-40]
  • علامه اقبال لاهوری اقبال تصویر کننده ی اینترناسیونالیسم و جهان وطنی اسلامی و انعکاس تفکر دینی اسلامی وی بر نسل امروز [دوره 6، 24-25، 1390، صفحه 185-196]
  • علی (ع) ارادت قلبی شهریار به مولا علی (ع) [دوره 4، شماره 14، 1388، صفحه 34-55]
  • علم معلم و متعلم [دوره 5، شماره 19، 1389، صفحه 120-124]
  • علم بیان تعریض و اهمیّت آن در علوم بلاغی [دوره 6، شماره 22، 1390، صفحه 18-35]
  • علی محمد افغانی زبان و جنسیت در رمان شوهر آهو خانم [دوره 8، شماره 30، 1392، صفحه 1-17]
  • علم روان شناسی نقد و بررسی روانکاوانه شخصیت رستم و سهراب(بر اساس داستان رستم و سهراب) [دوره 8، شماره 32، 1392، صفحه 120-155]
  • علم نحو ابو سعید سیرافی و شرح کتاب سیبویه [دوره 11، شماره 43، 1395، صفحه 9-29]
  • علویّات بررسی فضایل امام علی (ع) در قصاید "علویات سبع" ابن أبی الحدید با استناد به روایات [دوره 5، شماره 20، 1389، صفحه 172-192]
  • علوم بلاغی تعریض و اهمیّت آن در علوم بلاغی [دوره 6، شماره 22، 1390، صفحه 18-35]
  • عمادالدّین نسیمی حروفیّه : فرقه ای سست پندار در باور مذهبی،پایدار و استوار د ر مبارزات اجتماعی [دوره 5، شماره 21، 1389، صفحه 17-40]
  • عناصر پیرامتنی تحلیل داستان کوتاه شهری چون بهشت اثر سیمین دانشور [دوره 10، شماره 41، 1394، صفحه 9-26]
  • عناصر حماسی لحن حماسی در اشعار دکتر مظاهر مصفّا [دوره 13، شماره 47، 1397، صفحه 9-34]
  • عناصر داستان کارکرد دیالکتیک1 «بود» و«نبود» در مجموعه «یکی بود یکی نبود» جمالزاده2 و میخائیل نعیمة3 [دوره 10، شماره 40، 1394، صفحه 133-157]
  • عناصر داستان بررسی و تحلیل بازتاب جنگ جهانی دوم در دو رمان سووشون و المصابیح الزرق [دوره 11، شماره 42، 1395، صفحه 109-138]
  • عناصردراماتیک نقد دراماتیک داستان رستم و سهراب [دوره 8، شماره 32، 1392، صفحه 62-89]
  • عناصر رمان نقد و بررسی عناصر سازندۀ رمان «الذین یحترقون» [دوره 10، شماره 39، 1394، صفحه 61-88]
  • عناصر روایی بررسی ساختار روایی در مرزبان نامه [دوره 9، شماره 34، 1393، صفحه 81-102]
  • عناصر شبه زبانی تحلیلی بر عناصر شبه زبانی در آثار نمایشی [دوره 4، شماره 14، 1388، صفحه 99-109]
  • عناصر عامیانه بررسی نقد و عناصر عمده عامیانه در ابومسلم نامه (داستان بلند عامیانه دوره صفویه) [دوره 8، شماره 32، 1392، صفحه 1-11]
  • عناصر فنی فلسطینیات در اشعار سُلافِه حَجاوِی [دوره 9، شماره 36، 1393، صفحه 123-146]
  • عناصر مادی بازتاب فرهنگ عامه در غزلیات شمس [دوره 13، شماره 48، 1397، صفحه 33-58]
  • عناصر معنوی بازتاب فرهنگ عامه در غزلیات شمس [دوره 13، شماره 48، 1397، صفحه 33-58]
  • عناصر موضوعی فلسطینیات در اشعار سُلافِه حَجاوِی [دوره 9، شماره 36، 1393، صفحه 123-146]
  • عناوین تازی انتخاب عناوین تازی و تالیف کتب عربی و فارسی در ایران [دوره 5، شماره 21، 1389، صفحه 75-87]
  • عناوین فارسی انتخاب عناوین تازی و تالیف کتب عربی و فارسی در ایران [دوره 5، شماره 21، 1389، صفحه 75-87]
  • عوامل مشترک مقایسه عوامل مشترک نوزایی شعر معاصر عربی و فارسی و رویکردهای ادبی – اجتماعی آن [دوره 5، شماره 19، 1389، صفحه 19-36]

غ

  • غـرب گوته و مشرق زمین [دوره 5، شماره 21، 1389، صفحه 41-51]
  • غربت روح غربت روح در مثنوی مولوی [دوره 7، شماره 27، 1391، صفحه 92-114]
  • غریبه در شهر طرح وجدال در داستان غریبه درشهر [دوره 10، شماره 39، 1394، صفحه 9-38]
  • غرب و شرق خوانش نمادین غرب در داستان‌های "فارسی شکر است" از محمد علی جمال زاده و " قندیل ام هاشم " از یحیی حقی [دوره 10، شماره 40، 1394، صفحه 51-72]
  • غزل بررسی اندیشه و ذهن در موسیقی شعر با توجه به غزلیات شمس [دوره 4، شماره 15، 1388، صفحه 1-33]
  • غزل تحلیل قافیه و ردیف در کلیات شمس [دوره 9، شماره 35، 1393، صفحه 95-126]
  • غزلیات صائب تبریزی تحلیل کاربردی ارسال‌المثل در شعر صائب تبریزی [دوره 10، شماره 38، 1394، صفحه 129-151]
  • غزنویان تدابیر حکومتی غزنویان در تاریخ بیهقی [دوره 5، شماره 21، 1389، صفحه 1-16]

ف

  • فابل بررسی تطبیقی موضوعات تعلیمی در حکایت‌های گلستان سعدی و فابل‌‌های لسینگ [دوره 6، شماره 23، 1390، صفحه 88-103]
  • فابل لافونتن1و حکایات فارسی [دوره 4، شماره 14، 1388، صفحه 24-33]
  • فاصله تاملی برچگونگی فاصله ی "شاعر" و "راوی"در متون شاعرانه ( با تکیه بر نمونه هایی از شعر حافظ و شاملو) [دوره 9، شماره 37، 1393، صفحه 95-122]
  • فاعل نقد و بررسی آراء نحویان درباره لفظی یا معنوی بودن اضافه مصدر [دوره 9، شماره 34، 1393، صفحه 32-52]
  • فدایی مازندرانی بررسی زیبایی شناسانه ی اشعارعاشورایی فدایی مازندرانی از منظر آرایه های معنوی سنتّی و نو ( ایهام ، لفّ و نشر ، حس آمیزی و پارادوکس ) [دوره 9، شماره 35، 1393، صفحه 35-52]
  • فراست معرفی و شرح سخنان، حالات و اندیشه های شیخ ابو العبّاس قصّاب آملی [دوره 5، شماره 18، 1389، صفحه 1-23]
  • فرایند واجی نقد و بررسی واژگان و فرایندهای واجی در اشعار ظهیر فاریابی [دوره 9، شماره 34، 1393، صفحه 9-31]
  • فرانقد فرانقد ادبی در آثار سیدمرتضی(ره) [دوره 10، شماره 40، 1394، صفحه 103-132]
  • فرانک اسطوره کوه و نخستین زن کوهنورد شاهنامه [دوره 11، شماره 42، 1395، صفحه 51-70]
  • فرجام اندیشی بررسی فرجام اندیشی دربرخی از سروده های دوره جاهلیت [دوره 9، شماره 35، 1393، صفحه 73-94]
  • فرد مرگ و زندگی از دیدگاه نیچه و کرکگور [دوره 5، شماره 18، 1389، صفحه 39-66]
  • فردیت خلاق نقش واهمیت فردیت خلاق وصاحب سبک ابوالفضل بیهقی در سیر تحول سبک نثر فارسی [دوره 5، شماره 21، 1389، صفحه 52-74]
  • فریدریش درونمات توضیح و معرفی متدولوژی رمزگان پنج‌گانة رولات بارت با نمونة عملی از نمایشنامة فیزیکدانها اثر فریدریش دورنمات [دوره 6، 24-25، 1390، صفحه 140-162]
  • فردوسی اندیشه های اخلاقی و تربیتی فردوسی در شاهنامه و مقایسه آن با نظریه های اخلاقی و تربیتی خواجه نصیر طوسی در اخلاق ناصری [دوره 8، شماره 31، 1392، صفحه 14-55]
  • فردوسی بررسی تقابل(رویارویی) مهر و کین در شاهنامه فردوسی [دوره 7، شماره 29، 1391، صفحه 1-15]
  • فردوسی تحلیل شخصیت رستم در نبرد با سهراب [دوره 7، شماره 27، 1391، صفحه 1-17]
  • فردوسی تحلیل اجتماعی سیاسی وصیّت نامه های شاهنامه [دوره 7، شماره 26، 1391، صفحه 1-33]
  • فردوسی سیمای خرد در سبک خراسانی (رودکی،فردوسی،ناصرخسرو،خیام) [دوره 6، شماره 23، 1390، صفحه 154-177]
  • فردوسی بازتاب اندیشه‌های فردوسی در دعاهای شاهنامه [دوره 5، شماره 21، 1389، صفحه 30-53]
  • فردوسی فردوسی و زُروانیه بررسی تأثیرپذیری فردوسی از آیین زُروانی [دوره 4، شماره 17، 1388، صفحه 1-15]
  • فردوسی تحلیل مبانی اندیشه‌های خرد گرایی در شاهنامه فردوسی [دوره 4، شماره 17، 1388، صفحه 16-38]
  • فردوسی بررسی مقایسه ای داستان اسکندر در شاهنامه با داستان ذوالقرنین در قرآن مجید [دوره 4، شماره 14، 1388، صفحه 1-23]
  • فردوسی آسیب‌شناسی پژوهش‌های فردوسی‌شناسی (از سال 1357 تا سال 1387) [دوره 11، شماره 42، 1395، صفحه 91-107]
  • فریدون اسطوره کوه و نخستین زن کوهنورد شاهنامه [دوره 11، شماره 42، 1395، صفحه 51-70]
  • فریدون مشیری نماد و نمادگرایی در اشعار فریدون مشیری [دوره 13، شماره 47، 1397، صفحه 113-136]
  • فرهنگ نقش زبان ملّی در فرایند جهانی سازی [دوره 8، شماره 31، 1392، صفحه 82-101]
  • فرهنگ ایرانیان پیشگامان نهضت فرهنگی_ادبی (سده های 2و3ق) [دوره 8، شماره 30، 1392، صفحه 73-92]
  • فرهنگ ) بررسی کتاب اسراالتوحید از دیدگاه کنش اجتماعی [دوره 8، شماره 32، 1392، صفحه 12-37]
  • فرهنگ شهروندی بیان چند نکته اجتماعی، اخلاقی در برخی از متون ادب فارسی (با تأکید بر مفهوم شهروندی) [دوره 6، 24-25، 1390، صفحه 17-35]
  • فرهنگ عامیانه انعکاس فرهنگ عامه در منظومه ی خسرو وشیرین نظامی به همراه شرح و توضیح و نقد و زیباشناسی نمونه ها [دوره 6، 24-25، 1390، صفحه 53-75]
  • فرهنگ عامه بازتاب فرهنگ عامه در غزلیات شمس [دوره 13، شماره 48، 1397، صفحه 33-58]
  • فرهنگ و تمدن تأثیر ادیان و فرهنگ ها بر اندیشه و افکار میخائیل نعیمه [دوره 7، شماره 28، 1391، صفحه 45-66]
  • فرود روایتی تازه از حکایت بوی جوی مولیان [دوره 9، شماره 34، 1393، صفحه 103-120]
  • فروغ فرّخزاد تحلیل گفتمان شعر ’پنجره‘ از فروغ فرخزاد از منظر زبانشناسی سیستمی ـ نقشگرا [دوره 11، شماره 44، 1395، صفحه 9-40]
  • فیزیکدانها توضیح و معرفی متدولوژی رمزگان پنج‌گانة رولات بارت با نمونة عملی از نمایشنامة فیزیکدانها اثر فریدریش دورنمات [دوره 6، 24-25، 1390، صفحه 140-162]
  • فیزیک نیوتنی معاصرسازی اسطورۀ آرش، مبتنی بر فیزیک مدرن [دوره 7، شماره 26، 1391، صفحه 34-50]
  • فضایل بررسی فضایل امام علی (ع) در قصاید "علویات سبع" ابن أبی الحدید با استناد به روایات [دوره 5، شماره 20، 1389، صفحه 172-192]
  • فضل الله نعیمی حروفیّه : فرقه ای سست پندار در باور مذهبی،پایدار و استوار د ر مبارزات اجتماعی [دوره 5، شماره 21، 1389، صفحه 17-40]
  • فضل الله نعیمی تصّوف و تشیّع و بعد فلسفی و انسان گرایانه حروفیان(حروفیّه) [دوره 4، شماره 15، 1388، صفحه 97-122]
  • فضیلت نگاهی به اخلاق ارسطو و تأثیرات آن [دوره 4، شماره 17، 1388، صفحه 101-128]
  • فعل مطالعه‌ی شناختی افعال استعاری در قرآن کریم [دوره 14، شماره 49، 1398، صفحه 123-144]
  • فعل دو مفعولی چالش ها و راه کارهای مترجمان قرآن در برگردان فعل های دو مفعولی به فارسی [دوره 11، شماره 42، 1395، صفحه 27-50]
  • فلسطین بررسی مهم ترین مضامین مقاومت در اشعار توفیق زیّاد [دوره 8، شماره 30، 1392، صفحه 34-48]
  • فلسطین فلسطینیات در اشعار سُلافِه حَجاوِی [دوره 9، شماره 36، 1393، صفحه 123-146]
  • فلسطین بررسی توصیفی- تحلیلی التزام سیاسی در شعر عزالدین مهیوبی [دوره 10، شماره 40، 1394، صفحه 9-24]
  • فلسفۀ نوافلاطونی آراءالفلاسفه‌ی منسوب به آمونیوس [دوره 4، شماره 15، 1388، صفحه 163-186]
  • فیلمنامه بررسی ظرفیّت های فیلم نامه نویسی نفثة المصدور [دوره 10، شماره 39، 1394، صفحه 89-112]
  • فنا معرفی و شرح سخنان، حالات و اندیشه های شیخ ابو العبّاس قصّاب آملی [دوره 5، شماره 18، 1389، صفحه 1-23]
  • فوتوریسم هنر مدرن و جنبش های تأثیر گذار بر آن [دوره 7، شماره 26، 1391، صفحه 150-174]
  • فولادوند نقد مقابله ای ترجمه های قرآن کریم«پنج مترجم فرهیخته: آیتی، حداد عادل، خرمشاهی، فولادوند و مکارم شیرازی + نویسنده» [دوره 12، شماره 45، 1396، صفحه 9-29]
  • فولادوند بازنگری ترجمه «ما» در ده جزء اول قرآن کریم؛ مطالعه موردی ترجمه های فولادوند و قمشه ای [دوره 12، شماره 45، 1396، صفحه 103-115]
  • فونیکس نگاهی به فرآیند مرگ و زندگی دوباره فونیکس [دوره 6، شماره 23، 1390، صفحه 104-115]

ق

  • قاآنی و تقلید و اثرپذیری تأثر قاآنی از حافظ [دوره 7، شماره 26، 1391، صفحه 128-149]
  • قافیه بررسی سبک تکرار در اشعار طالب آملی [دوره 7، شماره 26، 1391، صفحه 80-101]
  • قافیه تحلیل قافیه و ردیف در کلیات شمس [دوره 9، شماره 35، 1393، صفحه 95-126]
  • قافیه و بررسی اندیشه و ذهن در موسیقی شعر با توجه به غزلیات شمس [دوره 4، شماره 15، 1388، صفحه 1-33]
  • قالب های شعر بررسی ویژگی های سبکی و تحلیل محتوایی شعر سپیده کاشانی (1313-1371) [دوره 6، شماره 22، 1390، صفحه 36-57]
  • قالب های شعری نقد و بررسی جنبه های ادبی اشعار میرزاده عشقی [دوره 9، شماره 35، 1393، صفحه 9-34]
  • قیامت فرجام شناسی در الهی نامه و مصیبت نامه عطار نیشابوری [دوره 7، شماره 28، 1391، صفحه 18-44]
  • قانون نگاهی به برخی علل و عوامل قانون گریزی در دوره مشروطه [دوره 5، شماره 20، 1389، صفحه 192-222]
  • قانون گریزی نگاهی به برخی علل و عوامل قانون گریزی در دوره مشروطه [دوره 5، شماره 20، 1389، صفحه 192-222]
  • قدرت نسبت «قدرت، اراده و ارزش» در اندیشه نیچه و شاملو [دوره 12، شماره 46، 1396، صفحه 9-31]
  • قراءات نقد و تحلیل آراء زبان شناختی ابن خالویه در باره وقف در قرائت [دوره 13، شماره 48، 1397، صفحه 59-82]
  • قرآن نقد و بررسی سه ترجمه معاصر(مطالعه موردی الهی قمشه ای، فولادوند، آیتی) [دوره 12، شماره 45، 1396، صفحه 63-80]
  • قرآن مطالعه‌ی شناختی افعال استعاری در قرآن کریم [دوره 14، شماره 49، 1398، صفحه 123-144]
  • قرآن کریم چالش ها و راه کارهای مترجمان قرآن در برگردان فعل های دو مفعولی به فارسی [دوره 11، شماره 42، 1395، صفحه 27-50]
  • قرآن کریم نقد مقابله ای ترجمه های قرآن کریم«پنج مترجم فرهیخته: آیتی، حداد عادل، خرمشاهی، فولادوند و مکارم شیرازی + نویسنده» [دوره 12، شماره 45، 1396، صفحه 9-29]
  • قرآن کریم موتیف شخصیت‌های قرآنی در شعر پایداری سمیح القاسم [دوره 12، شماره 46، 1396، صفحه 153-175]
  • قرآن کریم نقد و ارزیابی تطبیقی برخی از ترجمه های معاصر فارسی قرآن کریم از مصدرهای میمی سوره بقره [دوره 14، شماره 49، 1398، صفحه 9-26]
  • قرآن کریم واکاوی حرف تمنّی لیت در قرآن کریم از منظر مربّع معناشناسی و زیبایی شناختی گفتمان [دوره 14، شماره 49، 1398، صفحه 27-53]
  • قرآن مجید بررسی مقایسه ای داستان اسکندر در شاهنامه با داستان ذوالقرنین در قرآن مجید [دوره 4، شماره 14، 1388، صفحه 1-23]
  • قرآن مجید واکاوی پدیده زبانی ترادف در ترجمه قرآن کریم (بررسی موردی در ترجمه مکارم وخرمشاهی ) [دوره 12، شماره 45، 1396، صفحه 81-102]
  • قرآن مجید زیباشناختی واژگان قرآنی در پرتو ادبیات تازی وپارسی با موضوع آرایه تشخیص personification [دوره 14، شماره 49، 1398، صفحه 101-122]
  • قرن نوزدهم فرانسه ویکتور هوگو، نویسنده ی قهرمان پروریا قهرمان سخنوری [دوره 4، شماره 16، 1388، صفحه 84-95]
  • قرینه نقش بافت و قرینه در هویت یابی نهایی واژگان قرآن [دوره 14، شماره 49، 1398، صفحه 71-100]
  • قرون وسطی تطبیق دو اثر منظوم "تریستان و ایزولد" اثر گوتفرید فون اشتراسبورگ و "ویس و رامین" از فخرالدین اسعد گرگانی [دوره 4، شماره 14، 1388، صفحه 56-76]
  • قصیده مرگ قصیده (نگاهی به چرایی زوال قصیدۀ مدحی در دورۀ معاصر با رویکرد دیرینه‌شناسانۀ میشل فوکو) [دوره 10، شماره 38، 1394، صفحه 87-110]
  • قیصر امین پور بررسی آرمان شهر (مدینۀ فاضله) در اشعار قیصر امین‌ پور براساس آراء فارابی [دوره 13، شماره 48، 1397، صفحه 83-99]
  • قصه بررسی نقد و عناصر عمده عامیانه در ابومسلم نامه (داستان بلند عامیانه دوره صفویه) [دوره 8، شماره 32، 1392، صفحه 1-11]
  • قصه‌های عامیانه نقد تطبیقی تخیل ترس در داستان بز زنگوله پا " صبحی" و گرگ و هفت بزغاله "برادران گریم " [دوره 8، شماره 31، 1392، صفحه 120-145]
  • قمشه‌ای بازنگری ترجمه «ما» در ده جزء اول قرآن کریم؛ مطالعه موردی ترجمه های فولادوند و قمشه ای [دوره 12، شماره 45، 1396، صفحه 103-115]
  • قهر بررسی تقابل(رویارویی) مهر و کین در شاهنامه فردوسی [دوره 7، شماره 29، 1391، صفحه 1-15]
  • قهرمان تحلیل ساختاری قصه «بهرام گور»در هقت پیکر نظامی بر اساس «سفرنویسنده»کریستوفر ووگلر [دوره 7، شماره 28، 1391، صفحه 67-100]
  • قهرمان نقد تطبیقی قهرمان حماسی در برزونامه و بیوولف [دوره 9، شماره 36، 1393، صفحه 67-94]
  • قهرمانان و شریران نقش و کارکرد داستانی قهرمانان، شریران و یاریگران در قصه های صمد بهرنگی بر اساس نظریه پراپ [دوره 11، شماره 44، 1395، صفحه 81-108]
  • قوای نفس شیوه ابداعی ملاصدرا در تبیین استدلالی تجرد قوه خیال [دوره 7، شماره 27، 1391، صفحه 52-66]
  • قوه خیال شیوه ابداعی ملاصدرا در تبیین استدلالی تجرد قوه خیال [دوره 7، شماره 27، 1391، صفحه 52-66]

ک

  • کاربردشناسی تحلیل کاربرد شناختی طنز در شعر احمد شاملو [دوره 8، شماره 33، 1392، صفحه 37-62]
  • کاربردشناسی زبان تحلیل پراگماتیستی «مدیر مدرسه»ی جلال آل احمد [دوره 7، شماره 28، 1391، صفحه 149-169]
  • کارکرد فرهنگی مسجد و نماد تاریخی آن در قرن اول هجری [دوره 6، شماره 22، 1390، صفحه 103-120]
  • کارکرد گفتاری تحلیل کاربردی ارسال‌المثل در شعر صائب تبریزی [دوره 10، شماره 38، 1394، صفحه 129-151]
  • کارناوال تحلیل مؤلفه های کارناوالی در مجموعۀ هوای تازه از احمد شاملو؛ با رویکرد به آراء باختین [دوره 12، شماره 46، 1396، صفحه 69-94]
  • کاستیها بررسی انتقادی کاستی ها و معایب روش و محتوا در متون تاریخی [دوره 12، شماره 46، 1396، صفحه 33-68]
  • کامنه پژوهشی پیرامون امثال القرآن و معادلهای آن در زبان فارسی [دوره 6، شماره 22، 1390، صفحه 83-102]
  • کانونی شدگی بررسی ساختار روایی در مرزبان نامه [دوره 9، شماره 34، 1393، صفحه 81-102]
  • کتابخانۀ مجلس معرّفی جُنگ خطّی 651 کتابخانة مجلس با نگاهی به ارزش‌های ادبی و پژوهشی آن [دوره 11، شماره 43، 1395، صفحه 73-94]
  • کتاب سیبویه ابو سعید سیرافی و شرح کتاب سیبویه [دوره 11، شماره 43، 1395، صفحه 9-29]
  • کتب ضلال سانسور و اقسام و روش های آن [دوره 6، 24-25، 1390، صفحه 163-184]
  • کرامت معرفی و شرح سخنان، حالات و اندیشه های شیخ ابو العبّاس قصّاب آملی [دوره 5، شماره 18، 1389، صفحه 1-23]
  • کسرایی واقع گرایی در شعر نو [دوره 9، شماره 36، 1393، صفحه 95-122]
  • کشف «حجاب رینی» و «حجاب غینی» در کشف‌المحجوب هجویری [دوره 4، شماره 15، 1388، صفحه 123-140]
  • کشف‌الاسرار نقش شعر در شکوفایی تفسیر کشف الاسرار میبدی [دوره 4، شماره 16، 1388، صفحه 6-19]
  • کلام تحلیل پراگماتیستی «مدیر مدرسه»ی جلال آل احمد [دوره 7، شماره 28، 1391، صفحه 149-169]
  • کلیله و دمنه مدیریت سیاسی بر ناشناخته ها در کلیله و دمنه [دوره 8، شماره 30، 1392، صفحه 18-33]
  • کمال نقد مضمونی "هشت کتاب" در دایره ی خلأ درونی روح، نقطه ی عروج سهراب سپهری: از پدیدار شناسی تا عرفان [دوره 9، شماره 36، 1393، صفحه 147-164]
  • کین بررسی تقابل(رویارویی) مهر و کین در شاهنامه فردوسی [دوره 7، شماره 29، 1391، صفحه 1-15]
  • کنایه تعریض و اهمیّت آن در علوم بلاغی [دوره 6، شماره 22، 1390، صفحه 18-35]
  • کنش اجتماعی(ساختار اجتماع بررسی کتاب اسراالتوحید از دیدگاه کنش اجتماعی [دوره 8، شماره 32، 1392، صفحه 12-37]
  • کنش گفتاری تحلیل پراگماتیستی «مدیر مدرسه»ی جلال آل احمد [دوره 7، شماره 28، 1391، صفحه 149-169]
  • کنش‌های کلامی تحلیل کاربردی ارسال‌المثل در شعر صائب تبریزی [دوره 10، شماره 38، 1394، صفحه 129-151]
  • کنفانی بررسی تطبیقی عنصر شخصیت در رمان های «دا» و «أم سعد» [دوره 13، شماره 48، 1397، صفحه 131-152]
  • کهن الگو بررسی تطبیقی شخصیت های « پرده خانه» بهرام بیضایی براساس کهن الگوهای کریستوفر ووگلر [دوره 11، شماره 43، 1395، صفحه 53-72]
  • کهن الگوی شهر پردیسی کهن الگوی شهر پردیسی و انواع و نمودهای آن در فرهنگ ایرانی و ادبیات کهن فارسی [دوره 4، شماره 17، 1388، صفحه 128-145]
  • کوبیسم هنر مدرن و جنبش های تأثیر گذار بر آن [دوره 7، شماره 26، 1391، صفحه 150-174]
  • کودک فلسطینی بررسی مضمون کودک در شعر عبدالکریم کرمی [دوره 10، شماره 40، 1394، صفحه 25-49]
  • کوه و کوهنوردی اسطوره کوه و نخستین زن کوهنورد شاهنامه [دوره 11، شماره 42، 1395، صفحه 51-70]

گ

  • گیاهان دارویی طب سنتی و شیوه های درمانی در پنج گنج نظامی [دوره 6، شماره 23، 1390، صفحه 116-131]
  • گیاهان دارویی بیماری ها ، باورهای طبی و گیاهان دارویی در آثار سعدی [دوره 5، شماره 20، 1389، صفحه 155-171]
  • گزنه مطالعه رئالیستی رمان های «شکر تلخ» و «گزنه» از جعفر شهری [دوره 13، شماره 48، 1397، صفحه 101-129]
  • گسترش زبان بررسی رابطه‏ی فرهنگ‏شناسی وزارت با اوج و فرود متون ادبی با تکیه برحکایتی از مثنوی [دوره 7، شماره 26، 1391، صفحه 102-127]
  • گفتار تحلیلی بر عناصر شبه زبانی در آثار نمایشی [دوره 4، شماره 14، 1388، صفحه 99-109]
  • گفتمان فرهنگی گفتمان و همگرایی زبانهای فارسی و تاجیکی از دیرباز تاکنون [دوره 4، شماره 15، 1388، صفحه 54-72]
  • گفتن روایتی تازه از حکایت بوی جوی مولیان [دوره 9، شماره 34، 1393، صفحه 103-120]
  • گفت و گو بررسی ظرفیّت های فیلم نامه نویسی نفثة المصدور [دوره 10، شماره 39، 1394، صفحه 89-112]
  • گلستان آموزۀ عفو در گلستان سعدی [دوره 13، شماره 47، 1397، صفحه 137-160]
  • گلشیری بررسی برخی داستانهای کوتاه گلشیری با توجه به جریانهای فکری معاصر [دوره 11، شماره 44، 1395، صفحه 41-80]
  • گلشن راز بررسی تطبیقی ازهار گلشن با گلشن راز شیخ محمود شبستری [دوره 6، شماره 23، 1390، صفحه 23-45]
  • گناه و جاودانگی مرگ و زندگی از دیدگاه نیچه و کرکگور [دوره 5، شماره 18، 1389، صفحه 39-66]
  • گوشه جامی و موسیقی [دوره 9، شماره 37، 1393، صفحه 41-67]
  • گونه ادبی داستان تخیلی: ماهیت، تاریخچه، درونمایه و سبک نگارش [دوره 4، شماره 17، 1388، صفحه 146-161]

ل

  • لحن بررسی اندیشه و ذهن در موسیقی شعر با توجه به غزلیات شمس [دوره 4، شماره 15، 1388، صفحه 1-33]
  • لحن جامی و موسیقی [دوره 9، شماره 37، 1393، صفحه 41-67]
  • لحن لحن حماسی در اشعار دکتر مظاهر مصفّا [دوره 13، شماره 47، 1397، صفحه 9-34]
  • لطف بررسی تقابل(رویارویی) مهر و کین در شاهنامه فردوسی [دوره 7، شماره 29، 1391، صفحه 1-15]
  • لغت ایرانیان پیشگامان نهضت فرهنگی_ادبی (سده های 2و3ق) [دوره 8، شماره 30، 1392، صفحه 73-92]
  • لغزش بررسی تطبیقی نیکی و پلیدی در دو حماسه شاهنامه فردوسی و سرود نیبلونگن [دوره 6، شماره 22، 1390، صفحه 58-71]
  • لغزش‌های زبان‌شناختی ترجمه نقد ترجمه اسماء خداوند [دوره 14، شماره 49، 1398، صفحه 55-69]
  • لفظ هرمنوتیک یا تاویل و تفسیر از دیدگاه ابن عربی [دوره 5، شماره 20، 1389، صفحه 126-154]
  • لفظ بررسی الفاظ مشترک ومتضاد درتفسیر التبیان شیخ طوسی [دوره 10، شماره 41، 1394، صفحه 121-149]
  • لفّ و نشر بررسی زیبایی شناسانه ی اشعارعاشورایی فدایی مازندرانی از منظر آرایه های معنوی سنتّی و نو ( ایهام ، لفّ و نشر ، حس آمیزی و پارادوکس ) [دوره 9، شماره 35، 1393، صفحه 35-52]
  • لقمان لقمان و ازوپ در ادبیات و تاریخ [دوره 7، شماره 26، 1391، صفحه 175-191]
  • لئو اشتراوس؛جان دیویی انتقادات لئو اشتراوس بر ترقی‌خواهی [دوره 6، شماره 23، 1390، صفحه 63-87]

م

  • ماء دافق بررسی و نقد ترجمه های معاصر از آیات ششم و هفتم سوره طارق [دوره 12، شماره 46، 1396، صفحه 123-151]
  • ما قبل رومانتیسم نقش طبیعت در آثار نویسندگان دوره ماقبل رومانتیسم [دوره 10، شماره 41، 1394، صفحه 57-84]
  • مایکل هالیدی تحلیل گفتمان شعر ’پنجره‘ از فروغ فرخزاد از منظر زبانشناسی سیستمی ـ نقشگرا [دوره 11، شماره 44، 1395، صفحه 9-40]
  • مبانی بررسی مبانی دعا از منظر مولوی با تأکید بر مثنوی [دوره 8، شماره 32، 1392، صفحه 38-61]
  • متابعت علم اعتباریات قبل از اجتماع از نظر علامه طباطبایی [دوره 5، شماره 19، 1389، صفحه 77-103]
  • مترادف بررسی و نقد اطناب در مثنوی مولوی با تکیه بر ابیات دفتر اول و دوم [دوره 8، شماره 31، 1392، صفحه 56-81]
  • متضاد بررسی الفاظ مشترک ومتضاد درتفسیر التبیان شیخ طوسی [دوره 10، شماره 41، 1394، صفحه 121-149]
  • متعّلم معلم و متعلم [دوره 5، شماره 19، 1389، صفحه 120-124]
  • متنبّی بررسی تطبیقی حرکات جسمی در شعر سعدی و متنبّی [دوره 10، شماره 38، 1394، صفحه 49-85]
  • متن شاعرانه تاملی برچگونگی فاصله ی "شاعر" و "راوی"در متون شاعرانه ( با تکیه بر نمونه هایی از شعر حافظ و شاملو) [دوره 9، شماره 37، 1393، صفحه 95-122]
  • متن نمایشی تحلیلی بر عناصر شبه زبانی در آثار نمایشی [دوره 4، شماره 14، 1388، صفحه 99-109]
  • میتوس تابستان تحلیل داستان کوتاه شهری چون بهشت اثر سیمین دانشور [دوره 10، شماره 41، 1394، صفحه 9-26]
  • میتوس زمستان تحلیل داستان کوتاه شهری چون بهشت اثر سیمین دانشور [دوره 10، شماره 41، 1394، صفحه 9-26]
  • متون تاریخی بررسی انتقادی کاستی ها و معایب روش و محتوا در متون تاریخی [دوره 12، شماره 46، 1396، صفحه 33-68]
  • مثل نگاهی تأویلی به امثال ظاهره در قرآن [دوره 6، 24-25، 1390، صفحه 76-99]
  • مَثَل پژوهشی پیرامون امثال القرآن و معادلهای آن در زبان فارسی [دوره 6، شماره 22، 1390، صفحه 83-102]
  • مَثَل در قرآن پژوهشی پیرامون امثال القرآن و معادلهای آن در زبان فارسی [دوره 6، شماره 22، 1390، صفحه 83-102]
  • مثلهای فارسی پژوهشی پیرامون امثال القرآن و معادلهای آن در زبان فارسی [دوره 6، شماره 22، 1390، صفحه 83-102]
  • مثنوی بررسی و نقد اطناب در مثنوی مولوی با تکیه بر ابیات دفتر اول و دوم [دوره 8، شماره 31، 1392، صفحه 56-81]
  • مثنوی غربت روح در مثنوی مولوی [دوره 7، شماره 27، 1391، صفحه 92-114]
  • مثنوی بررسی رابطه‏ی فرهنگ‏شناسی وزارت با اوج و فرود متون ادبی با تکیه برحکایتی از مثنوی [دوره 7، شماره 26، 1391، صفحه 102-127]
  • مثنوی معنوی بررسی مبانی دعا از منظر مولوی با تأکید بر مثنوی [دوره 8، شماره 32، 1392، صفحه 38-61]
  • مثنوی معنوی سبک زبان و مطالعة نمود معنایی آن در شخصیت‌پردازی دو داستان از مثنوی معنوی براساس فرانقش‌های نظام گذرایی [دوره 13، شماره 47، 1397، صفحه 61-82]
  • مجاهد سیمای پیر فرزانة طریقت، در داستان رستم و سهراب [دوره 4، شماره 16، 1388، صفحه 58-83]
  • مجرد چیستی وجاودانگی نفس ازمنظر ملاصدرا واسپینوزا [دوره 4، شماره 16، 1388، صفحه 20-40]
  • محتشم کاشانی سبک شناسی استقبال میرنجات (نسخه خطی) از محتشم کاشانی [دوره 8، شماره 33، 1392، صفحه 5-36]
  • محتوا بررسی انتقادی کاستی ها و معایب روش و محتوا در متون تاریخی [دوره 12، شماره 46، 1396، صفحه 33-68]
  • محتویات پژوهشی در شرح عربی گلستان سعدی نگاشته در قرن دهم هجری [دوره 7، شماره 29، 1391، صفحه 16-81]
  • محقق اردبیلی جستاری در ادبیات عرفانی محقق اردبیلی با نگاهی به کتاب ریاض العارفین [دوره 6، 24-25، 1390، صفحه 119-129]
  • محمد بن منور بررسی کتاب اسراالتوحید از دیدگاه کنش اجتماعی [دوره 8، شماره 32، 1392، صفحه 12-37]
  • محمدرحیم اخوت بررسی موارد زمان پریشی در رمان "خورشید"، براساس نظریه ی زمان روایی ژرار ژنت [دوره 11، شماره 44، 1395، صفحه 159-180]
  • محمود درویش بازخوانی شخصیت‌های قرآنی در شعر پایداری محمود درویش [دوره 11، شماره 42، 1395، صفحه 71-90]
  • محور طولی نقدی بر خوانشهای تاریخ گرایان و اسطوره گرایان از محور طولی روایات شاهنامه و طرح الگویی جدید، بر اساس روش توصیفی [دوره 5، شماره 19، 1389، صفحه 124-141]
  • مخاطب آگاه سیمای آیدا در شعر شاملو [دوره 8، شماره 31، 1392، صفحه 1-13]
  • میخائیل نعیمة کارکرد دیالکتیک1 «بود» و«نبود» در مجموعه «یکی بود یکی نبود» جمالزاده2 و میخائیل نعیمة3 [دوره 10، شماره 40، 1394، صفحه 133-157]
  • میخائیل نعیمه تأثیر ادیان و فرهنگ ها بر اندیشه و افکار میخائیل نعیمه [دوره 7، شماره 28، 1391، صفحه 45-66]
  • مدح بررسی اسلوب و مضامین شعری عبدالعظیم ربیعی در مدح و رثاء اهل بیت(ع) [دوره 6، 24-25، 1390، صفحه 100-118]
  • مدیحه سرایی مدیحه سرایی اصفهانیان عربی سرای در عصر عباسی [دوره 6، شماره 22، 1390، صفحه 121-139]
  • مدیریت ناشناخته ها مدیریت سیاسی بر ناشناخته ها در کلیله و دمنه [دوره 8، شماره 30، 1392، صفحه 18-33]
  • مدلول «بررسی چگونگی به‌کارگیری آرایه تلمیح در شعر خاقانی و معرفی نوآوری او در این حوزه» [دوره 9، شماره 35، 1393، صفحه 127-146]
  • مدینة فاضله بررسی آرمان شهر (مدینۀ فاضله) در اشعار قیصر امین‌ پور براساس آراء فارابی [دوره 13، شماره 48، 1397، صفحه 83-99]
  • میراث فرهنگی عربها کتاب العقدالفرید از ابن عبدربه در ترازوی نقد [دوره 13، شماره 47، 1397، صفحه 35-59]
  • مراحل تعلیل تاریخ تعلیل در نحو [دوره 9، شماره 37، 1393، صفحه 69-94]
  • مربّع معناشناسی گریماس واکاوی حرف تمنّی لیت در قرآن کریم از منظر مربّع معناشناسی و زیبایی شناختی گفتمان [دوره 14، شماره 49، 1398، صفحه 27-53]
  • میرزاده عشقی نقد و بررسی جنبه های ادبی اشعار میرزاده عشقی [دوره 9، شماره 35، 1393، صفحه 9-34]
  • میرزاده ی عشقی زمینه های بدبینی و یأسِ فلسفی در اندیشه و آثار میرزاده ی عشقی [دوره 8، شماره 33، 1392، صفحه 105-136]
  • مرزباننامه بررسی ساختار روایی در مرزبان نامه [دوره 9، شماره 34، 1393، صفحه 81-102]
  • مرشد سیمای پیر فرزانة طریقت، در داستان رستم و سهراب [دوره 4، شماره 16، 1388، صفحه 58-83]
  • مرگ نقد تطبیقی تخیل ترس در داستان بز زنگوله پا " صبحی" و گرگ و هفت بزغاله "برادران گریم " [دوره 8، شماره 31، 1392، صفحه 120-145]
  • مرگ فرجام شناسی در الهی نامه و مصیبت نامه عطار نیشابوری [دوره 7، شماره 28، 1391، صفحه 18-44]
  • مرگ نگاهی به فرآیند مرگ و زندگی دوباره فونیکس [دوره 6، شماره 23، 1390، صفحه 104-115]
  • مرگ سیمای مرگ در اشعار بدر شاکرسیّاب [دوره 5، شماره 20، 1389، صفحه 94-109]
  • مرگ مرگ در آینۀ ادبیات فرانسه [دوره 5، شماره 19، 1389، صفحه 142-159]
  • مرگ مرگ و زندگی از دیدگاه نیچه و کرکگور [دوره 5، شماره 18، 1389، صفحه 39-66]
  • مرگ سیمای پیر فرزانة طریقت، در داستان رستم و سهراب [دوره 4، شماره 16، 1388، صفحه 58-83]
  • میرنجات سبک شناسی استقبال میرنجات (نسخه خطی) از محتشم کاشانی [دوره 8، شماره 33، 1392، صفحه 5-36]
  • میز گرد شاه آرتور بررّسی پیدایش و جایگاه جام مقدّس در رمانهای شهسواری آرتور در ادبیّات آلمانی [دوره 5، شماره 18، 1389، صفحه 67-80]
  • مسائل حکمی بررسی و نقد اطناب در مثنوی مولوی با تکیه بر ابیات دفتر اول و دوم [دوره 8، شماره 31، 1392، صفحه 56-81]
  • مسجد مسجد و نماد تاریخی آن در قرن اول هجری [دوره 6، شماره 22، 1390، صفحه 103-120]
  • مسیحّیت بررّسی پیدایش و جایگاه جام مقدّس در رمانهای شهسواری آرتور در ادبیّات آلمانی [دوره 5، شماره 18، 1389، صفحه 67-80]
  • مشبه تحلیل اماری تشبیه در دیوان رودکی [دوره 7، شماره 28، 1391، صفحه 1-17]
  • مشبه به تحلیل اماری تشبیه در دیوان رودکی [دوره 7، شماره 28، 1391، صفحه 1-17]
  • مشترک بررسی الفاظ مشترک ومتضاد درتفسیر التبیان شیخ طوسی [دوره 10، شماره 41، 1394، صفحه 121-149]
  • مشروطه طرح وجدال در داستان غریبه درشهر [دوره 10، شماره 39، 1394، صفحه 9-38]
  • مشکلات مقایسه ی ادبیات ضد جنگ در آثار اریش ماریا رمارک و ولفگانگ بورشرت [دوره 7، شماره 29، 1391، صفحه 110-127]
  • مصادیق بررسی الفاظ مشترک ومتضاد درتفسیر التبیان شیخ طوسی [دوره 10، شماره 41، 1394، صفحه 121-149]
  • مصیبت نامه فرجام شناسی در الهی نامه و مصیبت نامه عطار نیشابوری [دوره 7، شماره 28، 1391، صفحه 18-44]
  • مصدر نقد و بررسی آراء نحویان درباره لفظی یا معنوی بودن اضافه مصدر [دوره 9، شماره 34، 1393، صفحه 32-52]
  • مصدر میمی نقد و ارزیابی تطبیقی برخی از ترجمه های معاصر فارسی قرآن کریم از مصدرهای میمی سوره بقره [دوره 14، شماره 49، 1398، صفحه 9-26]
  • مصدق واقع گرایی در شعر نو [دوره 9، شماره 36، 1393، صفحه 95-122]
  • مضامین مضامین و ساختار های شعر مقاومت در ادب راشد حسین [دوره 6، 24-25، 1390، صفحه 36-52]
  • مضامین مقاومت بررسی مهم ترین مضامین مقاومت در اشعار توفیق زیّاد [دوره 8، شماره 30، 1392، صفحه 34-48]
  • مضمون تحلیل تشبیه از منظر تصویر و مضمون در «ناظر و منظور» [دوره 6، شماره 23، 1390، صفحه 132-153]
  • مظاهر طبیعت مطالعه نمونه های جاندار انگاری در اسطوره ها و ادبیات ایران [دوره 11، شماره 43، 1395، صفحه 95-109]
  • مظاهر مصفّا لحن حماسی در اشعار دکتر مظاهر مصفّا [دوره 13، شماره 47، 1397، صفحه 9-34]
  • معاد فرجام شناسی در الهی نامه و مصیبت نامه عطار نیشابوری [دوره 7، شماره 28، 1391، صفحه 18-44]
  • معادل یابی چالش های ترجمه قرآن [دوره 12، شماره 45، 1396، صفحه 117-133]
  • معادل های فارسی چالش ها و راه کارهای مترجمان قرآن در برگردان فعل های دو مفعولی به فارسی [دوره 11، شماره 42، 1395، صفحه 27-50]
  • معاصر واقع گرایی در شعر نو [دوره 9، شماره 36، 1393، صفحه 95-122]
  • معاصر بررسی برخی داستانهای کوتاه گلشیری با توجه به جریانهای فکری معاصر [دوره 11، شماره 44، 1395، صفحه 41-80]
  • معاصرسازی معاصرسازی اسطورۀ آرش، مبتنی بر فیزیک مدرن [دوره 7، شماره 26، 1391، صفحه 34-50]
  • معتزله تحلیل مبانی اندیشه‌های خرد گرایی در شاهنامه فردوسی [دوره 4، شماره 17، 1388، صفحه 16-38]
  • معشوق سیمای آیدا در شعر شاملو [دوره 8، شماره 31، 1392، صفحه 1-13]
  • معلقات بررسی و آنالیز ساختار نسیب در شعرجاهلی [دوره 4، شماره 17، 1388، صفحه 39-56]
  • معلّم معلم و متعلم [دوره 5، شماره 19، 1389، صفحه 120-124]
  • معنی بررسی اندیشه و ذهن در موسیقی شعر با توجه به غزلیات شمس [دوره 4، شماره 15، 1388، صفحه 1-33]
  • مقام جامی و موسیقی [دوره 9، شماره 37، 1393، صفحه 41-67]
  • مقامات ابتکار زمخشری در مقامه نویسی [دوره 6، شماره 22، 1390، صفحه 72-82]
  • مقامات نگاهی جامعه شناختی بر مقامات بدیع الزمان همدانی [دوره 10، شماره 39، 1394، صفحه 139-164]
  • مقامه فتح الله خان شیبانی و مقامه نویسی [دوره 7، شماره 27، 1391، صفحه 116-131]
  • مقامه نویسی فتح الله خان شیبانی و مقامه نویسی [دوره 7، شماره 27، 1391، صفحه 116-131]
  • مقامه نویسی ابتکار زمخشری در مقامه نویسی [دوره 6، شماره 22، 1390، صفحه 72-82]
  • مکارم واکاوی پدیده زبانی ترادف در ترجمه قرآن کریم (بررسی موردی در ترجمه مکارم وخرمشاهی ) [دوره 12، شماره 45، 1396، صفحه 81-102]
  • مکارم شیرازی نقد مقابله ای ترجمه های قرآن کریم«پنج مترجم فرهیخته: آیتی، حداد عادل، خرمشاهی، فولادوند و مکارم شیرازی + نویسنده» [دوره 12، شماره 45، 1396، صفحه 9-29]
  • مکاشفه هرمنوتیک یا تاویل و تفسیر از دیدگاه ابن عربی [دوره 5، شماره 20، 1389، صفحه 126-154]
  • مکان- زمان بازتاب وضعیت موقتی مهاجرت در زمان ـ مکان روایی رمان های مهاجران افغان [دوره 10، شماره 40، 1394، صفحه 73-102]
  • مکتب واسوخت ردّپایی از مکتب "واسوخت" در ده نامه های سبک عراقی [دوره 5، شماره 21، 1389، صفحه 115-128]
  • مکتب وقوع ردّپایی از مکتب "واسوخت" در ده نامه های سبک عراقی [دوره 5، شماره 21، 1389، صفحه 115-128]
  • ملحمة الرسول نقد و بررسی دیدگاه جورج شکّور درباره ی رسول خدا در«ملحمة الرسول» [دوره 9، شماره 35، 1393، صفحه 53-72]
  • ملکوت شخصیّت و شخصیّت پردازی در رمان «ملکوت» [دوره 8، شماره 31، 1392، صفحه 102-119]
  • ممیّزی سانسور و اقسام و روش های آن [دوره 6، 24-25، 1390، صفحه 163-184]
  • منتقد نقد مقابله ای ترجمه های قرآن کریم«پنج مترجم فرهیخته: آیتی، حداد عادل، خرمشاهی، فولادوند و مکارم شیرازی + نویسنده» [دوره 12، شماره 45، 1396، صفحه 9-29]
  • منطق مکالمه تحلیل مؤلفه های کارناوالی در مجموعۀ هوای تازه از احمد شاملو؛ با رویکرد به آراء باختین [دوره 12، شماره 46، 1396، صفحه 69-94]
  • منظومه های نحوی نخستین منظومه ی نحوی در ادبیات عربی [دوره 4، شماره 16، 1388، صفحه 1-5]
  • مهاجرت بازتاب وضعیت موقتی مهاجرت در زمان ـ مکان روایی رمان های مهاجران افغان [دوره 10، شماره 40، 1394، صفحه 73-102]
  • مهر بررسی تقابل(رویارویی) مهر و کین در شاهنامه فردوسی [دوره 7، شماره 29، 1391، صفحه 1-15]
  • مهرو ماه حسینی شیرازی و مثنوی مهر و ماه [دوره 5، شماره 20، 1389، صفحه 110-125]
  • موالی ایرانیان پیشگامان نهضت فرهنگی_ادبی (سده های 2و3ق) [دوره 8، شماره 30، 1392، صفحه 73-92]
  • موانع راه غربت روح در مثنوی مولوی [دوره 7، شماره 27، 1391، صفحه 92-114]
  • موتیف موتیف شخصیت‌های قرآنی در شعر پایداری سمیح القاسم [دوره 12، شماره 46، 1396، صفحه 153-175]
  • موسیقی بررسی اندیشه و ذهن در موسیقی شعر با توجه به غزلیات شمس [دوره 4، شماره 15، 1388، صفحه 1-33]
  • موسیقی جامی و موسیقی [دوره 9، شماره 37، 1393، صفحه 41-67]
  • موسیقی شعر تحلیل مقایسه ای نگرش شاملو و نیما در وزن شعر [دوره 7، شماره 27، 1391، صفحه 67-91]
  • موسیقی شعر نقد و بررسی جنبه های ادبی اشعار میرزاده عشقی [دوره 9، شماره 35، 1393، صفحه 9-34]
  • موضوع و گفت‏وگو بررسی عناصر داستانی در رمان نیمه غایب حسین سناپور [دوره 7، شماره 28، 1391، صفحه 101-124]
  • مولانا تحلیل قافیه و ردیف در کلیات شمس [دوره 9، شماره 35، 1393، صفحه 95-126]
  • مؤلف فتح الله خان شیبانی و مقامه نویسی [دوره 7، شماره 27، 1391، صفحه 116-131]
  • مولوی غربت روح در مثنوی مولوی [دوره 7، شماره 27، 1391، صفحه 92-114]
  • مولوی بررسی رابطه‏ی فرهنگ‏شناسی وزارت با اوج و فرود متون ادبی با تکیه برحکایتی از مثنوی [دوره 7، شماره 26، 1391، صفحه 102-127]
  • مولوی بررسی اندیشه و ذهن در موسیقی شعر با توجه به غزلیات شمس [دوره 4، شماره 15، 1388، صفحه 1-33]
  • مونوفونیک ( یک صدایی ) عشاق روایتی تازه از حکایت بوی جوی مولیان [دوره 9، شماره 34، 1393، صفحه 103-120]

ن

  • ناتورالیسم تطبیق مؤلفه های ناتورالیسم با آثار صادق چوبک [دوره 12، شماره 46، 1396، صفحه 95-121]
  • ناصر خسرو و خیام سیمای خرد در سبک خراسانی (رودکی،فردوسی،ناصرخسرو،خیام) [دوره 6، شماره 23، 1390، صفحه 154-177]
  • ناظر و منظور تحلیل تشبیه از منظر تصویر و مضمون در «ناظر و منظور» [دوره 6، شماره 23، 1390، صفحه 132-153]
  • ناهمگونی چالش ها و راه کارهای مترجمان قرآن در برگردان فعل های دو مفعولی به فارسی [دوره 11، شماره 42، 1395، صفحه 27-50]
  • نثر بررسی برخی داستانهای کوتاه گلشیری با توجه به جریانهای فکری معاصر [دوره 11، شماره 44، 1395، صفحه 41-80]
  • نثر آهنگین تأملی بر وجوه بلاغی در نثر آهنگین ابراهیم گلستان [دوره 4، شماره 16، 1388، صفحه 41-57]
  • نثر فنی ابتکار زمخشری در مقامه نویسی [دوره 6، شماره 22، 1390، صفحه 72-82]
  • نثر مصنوع ابتکار زمخشری در مقامه نویسی [دوره 6، شماره 22، 1390، صفحه 72-82]
  • نجیب کیلانی نقد و بررسی عناصر سازندۀ رمان «الذین یحترقون» [دوره 10، شماره 39، 1394، صفحه 61-88]
  • نیچه معناو مفهوم آموزه ی آرمان گونه ی ابرمرد در اندیشه ی نیچه وشاملو [دوره 8، شماره 33، 1392، صفحه 63-90]
  • نیچه نسبت «قدرت، اراده و ارزش» در اندیشه نیچه و شاملو [دوره 12، شماره 46، 1396، صفحه 9-31]
  • نحو ایرانیان پیشگامان نهضت فرهنگی_ادبی (سده های 2و3ق) [دوره 8، شماره 30، 1392، صفحه 73-92]
  • نحو نخستین منظومه ی نحوی در ادبیات عربی [دوره 4، شماره 16، 1388، صفحه 1-5]
  • نحو تاریخ تعلیل در نحو [دوره 9، شماره 37، 1393، صفحه 69-94]
  • نیّر الفیّه «نیّر» و جایگاه آن در بین انواع ادبی [دوره 4، شماره 16، 1388، صفحه 42-57]
  • نیرنگ مدیریت سیاسی بر ناشناخته ها در کلیله و دمنه [دوره 8، شماره 30، 1392، صفحه 18-33]
  • نزار قبانی بررسی تطبیقی مولفه‌های رمانتیسم در سروده‌های «احمد شاملو» و «نزار قبانی» [دوره 11، شماره 44، 1395، صفحه 137-158]
  • نسیب بررسی و آنالیز ساختار نسیب در شعرجاهلی [دوره 4، شماره 17، 1388، صفحه 39-56]
  • نسخه خطی پژوهشی در شرح عربی گلستان سعدی نگاشته در قرن دهم هجری [دوره 7، شماره 29، 1391، صفحه 16-81]
  • نسخه خطی سبک شناسی استقبال میرنجات (نسخه خطی) از محتشم کاشانی [دوره 8، شماره 33، 1392، صفحه 5-36]
  • نسخۀ خطّی معرّفی جُنگ خطّی 651 کتابخانة مجلس با نگاهی به ارزش‌های ادبی و پژوهشی آن [دوره 11، شماره 43، 1395، صفحه 73-94]
  • نسیمی تصّوف و تشیّع و بعد فلسفی و انسان گرایانه حروفیان(حروفیّه) [دوره 4، شماره 15، 1388، صفحه 97-122]
  • نشانه نقد و بررسی میتوپیا(اسطوره سازی ) در شعر شاعران معاصر [دوره 9، شماره 37، 1393، صفحه 123-145]
  • نظامی طب سنتی و شیوه های درمانی در پنج گنج نظامی [دوره 6، شماره 23، 1390، صفحه 116-131]
  • نظامی چرا منظومه خسرو و شیرین نظامی دو صدایی است؟ [دوره 5، شماره 18، 1389، صفحه 24-38]
  • نظام دانایی مرگ قصیده (نگاهی به چرایی زوال قصیدۀ مدحی در دورۀ معاصر با رویکرد دیرینه‌شناسانۀ میشل فوکو) [دوره 10، شماره 38، 1394، صفحه 87-110]
  • نظام دینی مسجد و نماد تاریخی آن در قرن اول هجری [دوره 6، شماره 22، 1390، صفحه 103-120]
  • نظام سیاسی – تبلیغی مسجد و نماد تاریخی آن در قرن اول هجری [دوره 6، شماره 22، 1390، صفحه 103-120]
  • نظام سلسله‌مراتبی مرگ قصیده (نگاهی به چرایی زوال قصیدۀ مدحی در دورۀ معاصر با رویکرد دیرینه‌شناسانۀ میشل فوکو) [دوره 10، شماره 38، 1394، صفحه 87-110]
  • نظام گذرایی سبک زبان و مطالعة نمود معنایی آن در شخصیت‌پردازی دو داستان از مثنوی معنوی براساس فرانقش‌های نظام گذرایی [دوره 13، شماره 47، 1397، صفحه 61-82]
  • نظامی گنجوی انعکاس فرهنگ عامه در منظومه ی خسرو وشیرین نظامی به همراه شرح و توضیح و نقد و زیباشناسی نمونه ها [دوره 6، 24-25، 1390، صفحه 53-75]
  • نظیره پردازی الفیّه «نیّر» و جایگاه آن در بین انواع ادبی [دوره 4، شماره 16، 1388، صفحه 42-57]
  • نظم نگرشی نو به پیدایش نظم تعلیمی در ادبیات عرب «عصر عباسی» [دوره 5، شماره 21، 1389، صفحه 129-146]
  • نظم بررسی اندیشه و ذهن در موسیقی شعر با توجه به غزلیات شمس [دوره 4، شماره 15، 1388، صفحه 1-33]
  • نظم تعلیمی نگرشی نو به پیدایش نظم تعلیمی در ادبیات عرب «عصر عباسی» [دوره 5، شماره 21، 1389، صفحه 129-146]
  • نفثة المصدور بررسی ظرفیّت های فیلم نامه نویسی نفثة المصدور [دوره 10، شماره 39، 1394، صفحه 89-112]
  • نفس شیوه ابداعی ملاصدرا در تبیین استدلالی تجرد قوه خیال [دوره 7، شماره 27، 1391، صفحه 52-66]
  • نفس چیستی وجاودانگی نفس ازمنظر ملاصدرا واسپینوزا [دوره 4، شماره 16، 1388، صفحه 20-40]
  • نفس سیمای پیر فرزانة طریقت، در داستان رستم و سهراب [دوره 4، شماره 16، 1388، صفحه 58-83]
  • نقد نقد تطبیقی قهرمان حماسی در برزونامه و بیوولف [دوره 9، شماره 36، 1393، صفحه 67-94]
  • نقد نقد ساختار گرایانه و تحلیل محتوایی اشعار ولی دشت بیاضی [دوره 10، شماره 41، 1394، صفحه 85-104]
  • نقد نقد و بررسی سه ترجمه معاصر(مطالعه موردی الهی قمشه ای، فولادوند، آیتی) [دوره 12، شماره 45، 1396، صفحه 63-80]
  • نقد نقد و ارزیابی تطبیقی برخی از ترجمه های معاصر فارسی قرآن کریم از مصدرهای میمی سوره بقره [دوره 14، شماره 49، 1398، صفحه 9-26]
  • نقد ادبی فرانقد ادبی در آثار سیدمرتضی(ره) [دوره 10، شماره 40، 1394، صفحه 103-132]
  • نقد ترجمه نقد مقابله ای ترجمه های قرآن کریم«پنج مترجم فرهیخته: آیتی، حداد عادل، خرمشاهی، فولادوند و مکارم شیرازی + نویسنده» [دوره 12، شماره 45، 1396، صفحه 9-29]
  • نقد توصیفی نقدی بر خوانشهای تاریخ گرایان و اسطوره گرایان از محور طولی روایات شاهنامه و طرح الگویی جدید، بر اساس روش توصیفی [دوره 5، شماره 19، 1389، صفحه 124-141]
  • نقدجامعه شناختی نگاهی جامعه شناختی بر مقامات بدیع الزمان همدانی [دوره 10، شماره 39، 1394، صفحه 139-164]
  • نقش و کارکرد داستانی نقش و کارکرد داستانی قهرمانان، شریران و یاریگران در قصه های صمد بهرنگی بر اساس نظریه پراپ [دوره 11، شماره 44، 1395، صفحه 81-108]
  • نقیضه و طنز الفیّه «نیّر» و جایگاه آن در بین انواع ادبی [دوره 4، شماره 16، 1388، صفحه 42-57]
  • نیکی بررسی تطبیقی نیکی و پلیدی در دو حماسه شاهنامه فردوسی و سرود نیبلونگن [دوره 6، شماره 22، 1390، صفحه 58-71]
  • نیکوکاری معلم و متعلم [دوره 5، شماره 19، 1389، صفحه 120-124]
  • نگاشت مطالعه‌ی شناختی افعال استعاری در قرآن کریم [دوره 14، شماره 49، 1398، صفحه 123-144]
  • نماد بررسی رمز و نماد در حدیقه سنایی [دوره 8، شماره 30، 1392، صفحه 49-72]
  • نماد رویای اسطوره ها در شاهنامه [دوره 5، شماره 18، 1389، صفحه 81-105]
  • نماد انواع نمادها در شعر معاصر عربی [دوره 10، شماره 38، 1394، صفحه 9-27]
  • نماد نمادپردازی در شعر شفیعی کدکنی [دوره 10، شماره 41، 1394، صفحه 27-56]
  • نماد نماد و نمادگرایی در اشعار فریدون مشیری [دوره 13، شماره 47، 1397، صفحه 113-136]
  • نمادپرداز تأملی بر وجوه بلاغی در نثر آهنگین ابراهیم گلستان [دوره 4، شماره 16، 1388، صفحه 41-57]
  • نمادپردازی نمادپردازی در شعر شفیعی کدکنی [دوره 10، شماره 41، 1394، صفحه 27-56]
  • نمادگرایی انواع نمادها در شعر معاصر عربی [دوره 10، شماره 38، 1394، صفحه 9-27]
  • نمادگرایی نماد و نمادگرایی در اشعار فریدون مشیری [دوره 13، شماره 47، 1397، صفحه 113-136]
  • نوآوری سنّت و نوآوری در اشعار حسن عطار [دوره 10، شماره 41، 1394، صفحه 105-120]
  • نوآوری نوآوری های شاعرانه عبدالباقی عمری [دوره 11، شماره 43، 1395، صفحه 111-128]
  • نوزایی ادبی مقایسه عوامل مشترک نوزایی شعر معاصر عربی و فارسی و رویکردهای ادبی – اجتماعی آن [دوره 5، شماره 19، 1389، صفحه 19-36]
  • نویسندگان ما قبل رومانتیسم نقش طبیعت در آثار نویسندگان دوره ماقبل رومانتیسم [دوره 10، شماره 41، 1394، صفحه 57-84]
  • نویسنده صاحب سبک نقش واهمیت فردیت خلاق وصاحب سبک ابوالفضل بیهقی در سیر تحول سبک نثر فارسی [دوره 5، شماره 21، 1389، صفحه 52-74]
  • نوشتار بررسی وجوه زیبایی شناسی نوشتار زویا پیرزاد در سه مجموعه داستان [دوره 7، شماره 29، 1391، صفحه 82-109]
  • نوشتار تحلیلی بر عناصر شبه زبانی در آثار نمایشی [دوره 4، شماره 14، 1388، صفحه 99-109]
  • نومیدی زمینه های بدبینی و یأسِ فلسفی در اندیشه و آثار میرزاده ی عشقی [دوره 8، شماره 33، 1392، صفحه 105-136]
  • نوول بررسی «داستان در داستان» در ادبیات ایران و آلمان (با تمرکز بر ریشه‌های شرقی آن) [دوره 9، شماره 37، 1393، صفحه 147-174]

و

  • واژگان نقد و بررسی واژگان و فرایندهای واجی در اشعار ظهیر فاریابی [دوره 9، شماره 34، 1393، صفحه 9-31]
  • واژه بررسی تطبیقی الگوی ساخت اسم و صفت مرکب در اشعار سپهری و اخوان‌ثالث [دوره 7، شماره 26، 1391، صفحه 51-79]
  • وثاقت بررسی سندی زیارت حضرت امیرالمؤمنین علی(ع)در روز غدیر [دوره 5، شماره 19، 1389، صفحه 104-119]
  • وجه تشابه گوته و مشرق زمین [دوره 5، شماره 21، 1389، صفحه 41-51]
  • وجه شبه تحلیل اماری تشبیه در دیوان رودکی [دوره 7، شماره 28، 1391، صفحه 1-17]
  • وجوب اعتباریات قبل از اجتماع از نظر علامه طباطبایی [دوره 5، شماره 19، 1389، صفحه 77-103]
  • وجود مرگ و زندگی از دیدگاه نیچه و کرکگور [دوره 5، شماره 18، 1389، صفحه 39-66]
  • وحدت وجود بررسی تطبیقی ازهار گلشن با گلشن راز شیخ محمود شبستری [دوره 6، شماره 23، 1390، صفحه 23-45]
  • وزیر بررسی رابطه‏ی فرهنگ‏شناسی وزارت با اوج و فرود متون ادبی با تکیه برحکایتی از مثنوی [دوره 7، شماره 26، 1391، صفحه 102-127]
  • وزرا بررسی رابطه‏ی فرهنگ‏شناسی وزارت با اوج و فرود متون ادبی با تکیه برحکایتی از مثنوی [دوره 7، شماره 26، 1391، صفحه 102-127]
  • وزن عروضی تحلیل مقایسه ای نگرش شاملو و نیما در وزن شعر [دوره 7، شماره 27، 1391، صفحه 67-91]
  • ویژگی‌های سبکی لحن حماسی در اشعار دکتر مظاهر مصفّا [دوره 13، شماره 47، 1397، صفحه 9-34]
  • ویس‌ و رامین- شاه‌موبد- امنیت عاطفی- مدارا با ناکامی نقد شخصیت ویس از منظر امنیت عاطفی [دوره 10، شماره 38، 1394، صفحه 111-128]
  • وصایت حضرت علی (ع) و خلافت پس از پیامبر اکرم(ص) وصایت حضرت علی (ع) و بازتاب آن در شعر پارسی تا پیش از دورۀ صفویه [دوره 6، شماره 22، 1390، صفحه 1-17]
  • وصاف چیره دست ابن معتز، وصافی چیره دست در وصف مظاهر طبیعت [دوره 4، شماره 15، 1388، صفحه 141-162]
  • وصیّت نامه تحلیل اجتماعی سیاسی وصیّت نامه های شاهنامه [دوره 7، شماره 26، 1391، صفحه 1-33]
  • وصف وصف طبیعت در اشعار اصفهانیان عربی سرای سده چهارم تا ششم هجری [دوره 5، شماره 18، 1389، صفحه 106-120]
  • وضعیت موقتی بازتاب وضعیت موقتی مهاجرت در زمان ـ مکان روایی رمان های مهاجران افغان [دوره 10، شماره 40، 1394، صفحه 73-102]
  • وضعیت نمایشی ویکتور هوگو، نویسنده ی قهرمان پروریا قهرمان سخنوری [دوره 4، شماره 16، 1388، صفحه 84-95]
  • وطن مقایسه ی ادبیات ضد جنگ در آثار اریش ماریا رمارک و ولفگانگ بورشرت [دوره 7، شماره 29، 1391، صفحه 110-127]
  • وطن بررسی مضمون کودک در شعر عبدالکریم کرمی [دوره 10، شماره 40، 1394، صفحه 25-49]
  • وقف نقد و تحلیل آراء زبان شناختی ابن خالویه در باره وقف در قرائت [دوره 13، شماره 48، 1397، صفحه 59-82]
  • ویکتور هوگو ویکتور هوگو، نویسنده ی قهرمان پروریا قهرمان سخنوری [دوره 4، شماره 16، 1388، صفحه 84-95]
  • ولیّ نقش بافت و قرینه در هویت یابی نهایی واژگان قرآن [دوره 14، شماره 49، 1398، صفحه 71-100]
  • ولی دشت بیاضی نقد ساختار گرایانه و تحلیل محتوایی اشعار ولی دشت بیاضی [دوره 10، شماره 41، 1394، صفحه 85-104]
  • ووگلر بررسی تطبیقی شخصیت های « پرده خانه» بهرام بیضایی براساس کهن الگوهای کریستوفر ووگلر [دوره 11، شماره 43، 1395، صفحه 53-72]

ه

  • هجویری «حجاب رینی» و «حجاب غینی» در کشف‌المحجوب هجویری [دوره 4، شماره 15، 1388، صفحه 123-140]
  • هدایت خلق معلم و متعلم [دوره 5، شماره 19، 1389، صفحه 120-124]
  • هراس تحلیل شخصیت رستم در نبرد با سهراب [دوره 7، شماره 27، 1391، صفحه 1-17]
  • هرمنوتیک معاصرسازی اسطورۀ آرش، مبتنی بر فیزیک مدرن [دوره 7، شماره 26، 1391، صفحه 34-50]
  • هرمنیوتیک هرمنوتیک یا تاویل و تفسیر از دیدگاه ابن عربی [دوره 5، شماره 20، 1389، صفحه 126-154]
  • هستی نقد مضمونی "هشت کتاب" در دایره ی خلأ درونی روح، نقطه ی عروج سهراب سپهری: از پدیدار شناسی تا عرفان [دوره 9، شماره 36، 1393، صفحه 147-164]
  • هفت اورنگ تآثیر اشعار جامی (دیوان و هفت اورنگ) بر تصویرهای شاعرانه هفت منظرهاتفی... [دوره 7، شماره 27، 1391، صفحه 18-37]
  • هفت پیکر نظامی تحلیل ساختاری قصه «بهرام گور»در هقت پیکر نظامی بر اساس «سفرنویسنده»کریستوفر ووگلر [دوره 7، شماره 28، 1391، صفحه 67-100]
  • هفت منظر هاتفی تآثیر اشعار جامی (دیوان و هفت اورنگ) بر تصویرهای شاعرانه هفت منظرهاتفی... [دوره 7، شماره 27، 1391، صفحه 18-37]
  • همایی الفیّه «نیّر» و جایگاه آن در بین انواع ادبی [دوره 4، شماره 16، 1388، صفحه 42-57]
  • هم‌آوایی صنعت تکرار، انواع و کاربردهای آن در بدیع [دوره 7، شماره 27، 1391، صفحه 38-51]
  • همگرایی گفتمان و همگرایی زبانهای فارسی و تاجیکی از دیرباز تاکنون [دوره 4، شماره 15، 1388، صفحه 54-72]
  • همنشین اسمی بررسی مقایسه ای ساختار فعل و اسم در دو زبان فارسی و فرانسه [دوره 13، شماره 47، 1397، صفحه 83-111]
  • همنشین فعلی بررسی مقایسه ای ساختار فعل و اسم در دو زبان فارسی و فرانسه [دوره 13، شماره 47، 1397، صفحه 83-111]
  • هنر تحلیل انتقادی نظریّة هنر و ادبیّات در منظومة فکری ـ فلسفی افلاطون [دوره 11، شماره 43، 1395، صفحه 31-52]
  • هوای تازه تحلیل مؤلفه های کارناوالی در مجموعۀ هوای تازه از احمد شاملو؛ با رویکرد به آراء باختین [دوره 12، شماره 46، 1396، صفحه 69-94]
  • هویت ملی نقش زبان ملّی در فرایند جهانی سازی [دوره 8، شماره 31، 1392، صفحه 82-101]
  • هویت نهایی نقش بافت و قرینه در هویت یابی نهایی واژگان قرآن [دوره 14، شماره 49، 1398، صفحه 71-100]

ی

  • یأسِ فلسفی زمینه های بدبینی و یأسِ فلسفی در اندیشه و آثار میرزاده ی عشقی [دوره 8، شماره 33، 1392، صفحه 105-136]
  • یحیی حقی خوانش نمادین غرب در داستان‌های "فارسی شکر است" از محمد علی جمال زاده و " قندیل ام هاشم " از یحیی حقی [دوره 10، شماره 40، 1394، صفحه 51-72]
  • یکسان سازی چالش های ترجمه قرآن [دوره 12، شماره 45، 1396، صفحه 117-133]
  • یوسترس مدیریت استرس [دوره 5، شماره 18، 1389، صفحه 133-143]
  • یونگ چرا منظومه خسرو و شیرین نظامی دو صدایی است؟ [دوره 5، شماره 18، 1389، صفحه 24-38]