بخشنامه شماره 70/70362 مورخه 18/9/94 دانشگاه آزاد اسلامی

ماده 3) به هر مقاله مستخرج از پایان نامه ، پذیرش شده یا منتشر شده در مجله های موجود دانشگاه آزاد اسلامی که رتبه علمی از وزارتین ندارند اما شرایط علمی ـ پژوهشی بودن را به تشخیص کمیسیون بررسی و تایید مجله های علمی دانشگاه آزاد اسلامی دارند، حداکثر یک نمره در محاسبه امتیاز پایان نامه کارشناسی ارشد دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی تعلق می گیرد.

 

ماده 4) دانشجویان دوره دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی در رشته های علوم انسانی می توانند با چاپ مقاله در مجله های دانشگاه آزاد اسلامی که مورد تایید کمیسیون بررسی و تایید مجله های علمی دانشگاه آزاد اسلامی باشند، برای تسویه حساب دوره دکتری تخصصی اقدام کنند.

 

تذکر مهم :  دانشجویان و مولفان محترم در صورت تمایل به ارسال مقاله به این فصلنامه، ضمن ارسال مقاله از طریق سایت فصلنامه، یک فایل word 2007 از مقاله خود را نیز که دارای مشخصات نویسندگان و شماره تماس است را به آدرس ایمیل زیر می بایست ارسال کنند.  

      (در صورت عدم ارسال مقاله به ایمیل زیر، به مقاله ارسالی ترتیب اثر داده نخواهد شد)

ایمیل:         d_adab@yahoo.com