رتبه فصلنامه

- فقط عنوان این نشریه بر اساس نامه شماره  3/18/40124 مورخه 22/3/1392 مدیر کل دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از «پژوهش ادبی» به «مطالعات نقد ادبی» تغییر یافته است و رتبه علمی ـ پژوهشی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ندارد.

 

 

تذکر مهم :  دانشجویان و مولفان محترم در صورت تمایل به ارسال مقاله به این فصلنامه، ضمن ارسال مقاله از طریق سایت فصلنامه، یک فایل word 2007 از مقاله خود را نیز که دارای مشخصات نویسندگان و شماره تماس است را به آدرس ایمیل زیر می بایست ارسال کنند.  

 

      (در صورت عدم ارسال مقاله به ایمیل زیر، به مقاله ارسالی ترتیب اثر داده نخواهد شد)

 

ایمیل:         d_adab@yahoo.com